Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Wipro 3D uvádí Addwize pro urychlení přijetí kovového 3D tisku

Pondělí, 30 Prosinec 2019 16:10

Tags: 3D tisk | Addwize | Aditivní výroba | Kovy | Program | Wipro 3D

addwize-1953Dce­ři­ná spo­leč­nost pro adi­tiv­ní vý­ro­bu spo­leč­nos­ti Wipro In­frastructu­re En­gi­nee­ring, Wipro 3D, ne­dáv­no spus­ti­la mul­tiplat­form­ní pro­gram Ad­dwi­ze, který má po­moct spo­leč­nos­tem a or­ga­ni­za­cím ori­en­to­vat se v celém pro­ce­su při­je­tí ko­vo­vé adi­tiv­ní vý­ro­by, a to od in­sta­la­ce hard­wa­ru přes výuku, jak ho po­u­ží­vat, a po­drob­ně po­ro­zu­mět tech­no­lo­gii, až po do­dáv­ku a kva­li­fi­ka­ci ma­te­ri­á­lů. Jiné pro­gra­my po­má­ha­jí­cí při po­dob­ném roz­ho­do­vá­ní umožňují pouze pro­dá­vat hard­ware a soft­ware pro adi­tiv­ní vý­ro­bu. Ad­dwi­ze jde dál a umožňuje uži­va­te­lům vy­u­ží­vat vý­ho­dy adi­tiv­ní vý­ro­by v celé řadě ope­ra­cí, včet­ně stro­jí­ren­ství, vý­vo­je pro­duk­tů, vý­zku­mu a vý­vo­je, vý­ro­by, ma­te­ri­á­lů a dal­ších.

Po­krý­vá také všech­na prů­mys­lo­vá od­vět­ví jako ener­ge­ti­ka, obra­na, le­tec­ký prů­my­sl, zdra­vot­nic­tví, au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl a těžké stro­jí­ren­ství. Aka­de­mic­ký pro­gram tvoří tech­no­lo­gic­ká se­ze­ní s od­bor­ní­ky Wipro 3D, kteří po­sky­tu­jí za­svě­ce­né in­for­ma­ce o pro­vo­zu a údrž­bě 3D tis­ká­ren pro tisk kovů.
Více informací na www.wipro-3d.com.


Mohlo by vás zajímat: