Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Datakit nabízí Rhino doplňky pro CreoView, Revit a IFC

Pondělí, 30 Prosinec 2019 16:24

Tags: CreoView | Datakit | Doplňky | IFC | Konverze dat | Revit | Rhino

creo-view-ifc-revit-to-rhino-plug-ins-1953V na­bíd­ce Rhino (4.0, 5.0 a 6.0) nyní na­jde­me nové doplňky pro Cre­o­View, Revit a for­má­ty IFC. Rhi­no­ce­ros 3D, zná­měj­ší jako Rhino 3D, je CAD soft­ware pro snad­né mo­de­lo­vá­ní slo­ži­tých tvarů ve 3D. Pro jed­no­du­chý pře­vod 3D mo­de­lů z jed­no­ho sys­té­mu do dru­hé­ho jsou ur­če­ny kon­verz­ní pro­gra­my Cross­Cad/Ware, sa­mo­stat­né pře­va­dě­če Cross­Ma­nager a doplňky (Cross­Cad/Plg) pro im­port a ex­port, které pod­po­ro­va­ly 12 vý­měn­ných for­má­tů a nově další tři: Revit, 3D CAD soft­ware pro ar­chi­tek­tu­ru od Au­to­de­s­ku, sou­čin­ný for­mát IFC (In­dust­ry Foun­dati­on Clas­ses) pro BIM a ko­neč­ně Creo View, 3D zob­ra­zo­va­cí soft­ware Creo pro­duk­tů od PTC.

Tyto doplňky jsou do­stup­né u li­cen­ce pro Rhino 3D na pra­cov­ních sta­ni­cích vy­u­ží­va­jí­cích stej­né pro­stře­dí a zdro­je jako soft­ware. Sa­mo­stat­ně se pro­dá­va­jí buď za­kou­pe­ním li­cen­ce, nebo v ba­lí­ku s dal­ší­mi doplňky. Plu­gin Creo View je in­te­gro­ván do stá­va­jí­cí­ho ba­lí­ku pro im­port, jenž pod­po­ru­je 13 for­má­tů a stojí 1500 eur. Doplňky RevitIFC jsou sou­čás­tí no­vé­ho BIM ba­lí­ku pro Rhino za 1200 eur.
Více informací na www.datakit.com.


Mohlo by vás zajímat: