Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OpenCFD vydává OpenFOAM ve verzi 1912

Pondělí, 06 Leden 2020 10:28

Tags: OpenCFD | OpenFOAM | Simulace | verze 1912

OpenFOAM v1912-2002Open­FO­AM je dis­tri­bu­o­ván pod li­cen­cí GPL jako zdro­jo­vý kód pro kom­pi­la­ci na ja­kém­ko­liv li­nu­xo­vém sy­té­mu, před­kom­pi­lo­va­ná bi­nár­ní in­s­ta­la­ce pro Linux nebo Mac OS X nebo in­sta­lač­ní sou­bor pro MS Win­dows. Ve­li­kost hlav­ní­ho úlo­žiš­tě se sní­ži­la z 800 MB na cca 200 MB. Při ak­tu­a­li­za­ci je k dis­po­zi­ci prů­vod­ce a do­ku­men­ta­ce o kódo­va­cích vzo­rech. V ob­las­ti před­běž­né­ho zpra­co­vá­ní na­jde­me nové syn­ta­xe vý­ra­zů, vlo­že­né vý­ra­zy ve slov­ní­cích, setFields za­lo­že­né na vý­ra­zech, ná­stroj pro na­sta­ve­ní polí pro PDR­Fo­am, vý­stup vzdá­le­nos­ti zdi od checkMe­sh nebo sna­ppy­He­x­Me­sh, au­to­ma­tic­ké uza­vře­ní me­ze­ry.

V ob­las­ti nu­me­ri­ky na­jde­me nové mož­nos­ti op­ti­ma­li­za­ce při­po­je­ných tvarů, nový in­ter­po­lač­ní sys­tém po­sou­ze­ní toku nebo vy­lep­še­nou ge­o­me­t­rii, která pra­cu­je s růz­ný­mi re­ži­my mě­ře­ní. U ře­ši­čů a fy­zi­kál­ních mo­de­lů nové roz­hra­ní pro sle­do­vá­ní dy­na­mic­ké sítě, nové funk­ce šesti stupňů vol­nos­ti (DoF), nové ko­li­mač­ní mo­de­ly zá­ře­ní, ví­ce­fá­zo­vé sta­bi­li­za­ce tur­bu­len­cí a tur­bu­lent­ní mo­de­ly k-ep­si­lon-phit-f, novou sta­vo­vou rov­ni­ci pro ka­pa­li­ny a rov­něž zde na­jde­me ak­tu­a­li­za­ci mo­du­lu pro mo­de­lo­vá­ní lavin. Mezní pod­mín­ky na­bí­ze­jí nové a ak­tu­a­li­zo­va­né mo­de­lo­vá­ní vln, mezní pod­mín­ky de­fi­no­va­né vý­ra­zy, nový wrap­per pro šká­lo­vá­ní mez­ních pod­mí­nek. Vy­lep­še­no je i ná­sled­né zpra­co­vá­ní čás­tic a při­by­lo nové obou­směr­né prou­dě­ní či u ob­jek­tů nová funk­ce vzdá­le­nos­ti od po­vrchu.
Další informace najdete na www.openfoam.com.


Mohlo by vás zajímat: