Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Visual Technology a 7tech oznamují More-PDF

Pátek, 10 Leden 2020 13:10

Tags: 7tech | ANSYS | CAE | More-PDF | PDF3D | Visual Technology | Workbench

More-PDF-Menu-Overview-2002Spo­leč­nos­ti Vi­su­al Tech­no­lo­gy Ser­vi­ces, známá soft­warem PDF3D, a 7tech, poskytovatel­ka inženýrských služeb, spo­leč­ně ozna­mu­jí More-PDF, nový roz­ši­řu­jí­cí plug-in pro ANSYS Wor­kbench – stan­dard­ní ana­ly­tic­kou plat­for­mu pro CAE. Nový plu­gin More-PDF vy­tvá­ří ví­ce­strán­ko­vé před­de­fi­no­va­né do­ku­men­ty 3D PDF přímo z pro­stře­dí Work­ben­che a je k dis­po­zi­ci také jako sa­mo­stat­ný pro jiné po­st­pro­ce­so­ry. Gra­fic­ký vý­stup More-PDF je op­ti­mál­ní pro zprá­vy tech­nic­ké ana­lý­zy a pra­cov­ní po­stu­py a vy­tvá­ří úplné pře­hle­dy. In­te­gra­cí ge­ne­ro­vá­ní 3D PDF do Wor­kbenche a sou­vi­se­jí­cích po­st­pro­ce­so­rů na­bí­zí More-PDF menu ná­hled pro ví­ce­strán­ko­vou se­sta­vu nebo ša­b­lo­ny strá­nek vý­kre­sů s vi­zu­ál­ním umís­tě­ním 3D vý­ře­zů a in­for­mač­ní po­pis­ky.

Pro me­cha­nic­kou ana­lý­zu jsou vý­sled­né tvary ex­por­to­vá­ny přímo. Sa­mo­stat­nou na­bíd­ku lze po­u­žít pro ANSYS CFD-Pre­Post (CFX, Flu­ent), ge­ne­ro­vá­ní sítě Tur­bo­Grid, ANSYS Electro­nics Desktop (Ma­xell a HSFF) přes AVZ z ANSYS Vieweru, nebo VRML vý­sled­ky pro uži­va­te­le Wor­kbenche včet­ně Me­cha­ni­cal-APDL plánů.
Díky pě­ti­ná­sob­né vy­ni­ka­jí­cí kom­pri­ma­ci sou­bo­rů 3D PDF přes AVZ je možné pře­hle­dy snad­ně­ji sdí­let, což šetří úlož­ný pro­stor a a pře­pra­vu do­ku­men­tů. Pro ilu­stra­ci vy­ni­ka­jí­cí kom­pre­se sou­bo­ru lze ty­pic­ký 900MB vý­sle­dek me­cha­nic­ké­ho na­má­há­ní ulo­žit do 45MB sou­bo­ru ANSYS-AVZ, za­tím­co pu­b­li­ko­vá­ním do 3D PDF se do­sa­hu­je mno­hem men­ší­ho sou­bo­ru 9 MB s mož­nos­tí pro­hlí­že­ní stan­dard­ním 3D PDF Rea­de­rem. Pro ještě větší re­duk­ci sou­bo­rů může sys­tém More-PDF vy­vo­lat 3D sí­ťo­vý filtr pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní.
More-PDF po­má­há kon­struk­té­rům vy­tvá­řet kom­plex­ní in­ter­ak­tiv­ní vi­zu­a­li­za­ce, které umožňují pro­hlí­žet stu­die typu co kdyby, hod­no­to­vé do­ta­zy, při­bli­žo­vat de­tai­ly, zkou­mat po­drob­né vlast­nos­ti vý­sled­ků si­mu­la­ce, spo­lu­pra­co­vat s ko­le­gy a do­sa­ho­vat ob­sáh­lé­ho po­ro­zu­mě­ní vý­sled­ků ana­lý­zy v kon­tex­tu úplné zprá­vy. Ko­le­go­vé a kli­en­ti jsou schop­ni při­dá­vat ko­men­tá­ře k po­znám­kám, uklá­dat a sdí­let po­hle­dy během zá­zna­mu sním­ků au­di­tu vý­sled­ků si­mu­la­ce ve stan­dard­ním PDF for­má­tu do­ku­men­tu.
More-PDF je k dis­po­zi­ci na webu more-pdf.com s bez­plat­nou demo verzí plá­no­va­nou pro ANSYS App Store.


Mohlo by vás zajímat: