Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

TraceParts posiluje nabídku digitálních marketingových služeb

Středa, 15 Leden 2020 14:57

Tags: BIM | BIM-actu.com | CAD | CAO-for­mati­on.com | CAO.fr | MA-CAO.fr | PLM | TraceParts

TraceParts fr-2003Tra­ce­Parts ozná­mil, že pře­vzal veš­ke­ré čin­nos­ti MA-CAO.fr, po­sky­to­va­te­le fran­couz­ských zpráv pro CAD a PLM, který je lépe známý pro­střed­nic­tvím svých webo­vých strá­nek CAO.​fr, BIM-actu.com a CAO-for­mati­on.com s cel­ko­vým po­čtem 100 ti­síc ná­vštěv v roce 2019. Tato akvi­zi­ce umož­ní Tra­ce­Parts po­kra­čo­vat v po­si­lo­vá­ní své na­bíd­ky ob­sa­hu s vy­so­kou při­da­nou hod­no­tou pro mi­li­o­ny ná­vr­há­řů a in­že­ný­rů v ob­las­tech, jako jsou stro­jí­ren­ský, elek­tric­ký a elek­tro­nic­ký CAD, BIM, de­sign, CAM, CAE, PLM, IT hard­ware, 3D tisk a rych­lé pro­to­ty­po­vá­ní.

Tra­ce­Part bude vy­tvá­řet silné pro­dej­ní a mar­ke­tingo­vé sy­ner­gie s weby CAO.​fr, BIM-actu.com a CAO-for­mati­on.com, které bude udr­žo­vat a dále roz­ví­jet. Cílem je rych­le zvý­šit počet od­bě­ra­te­lů a zá­ro­veň za­cho­vat stej­nou re­dakč­ní linii, díky níž byl CAO.​fr tak úspěš­ný.
Denis Lour­me, za­kla­da­tel MA-CAO.fr, vy­já­d­řil po­tě­še­ní, že pře­dá­vá šta­fe­tu dlou­ho­do­bé­mu hráči v CAD ob­las­ti, který na­bí­zí stov­ky ka­ta­lo­gů dílů a mi­li­o­ny 3D pro­duk­tů už více než 20 let. Akvi­zi­ce zna­me­ná změnu a kon­ti­nu­i­tu pro všech­ny ná­vštěv­ní­ky a in­ze­ren­ty těch­to webů,
Gab­rie­l Gu­i­gue, ge­ne­rál­ní­ ře­di­te­l Tra­ce­Parts. událost kometoval slovy: „Obsah na webu CAO.​fr je ob­zvláš­tě ob­lí­be­ný u celé fran­couz­sky mlu­ví­cí ko­mu­ni­ty pra­cu­jí­cí v prů­mys­lo­vém de­sig­nu a jako ta­ko­vý do­ko­na­le za­pa­dá do Tra­ce­Parts.“


Mohlo by vás zajímat: