Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hannover Messe 2020 – Lightweighting Summit

Pátek, 17 Leden 2020 14:24

Tags: GF Cas­ting So­lu­ti­ons | Hannover Messe | Lightweighting Summit | Stavby | Veletrhy | Výstavy

Leightweighting Summit 2019Svě­to­vý prů­mys­lo­vý ve­letrh Han­no­ver Messe (20. – 24. dubna 2020) před­sta­ví v rámci za­střešu­jí­cí­ho za­mě­ře­ní In­dustrial Trans­for­mati­on všech­na ak­tu­ál­ní té­ma­ta prů­mys­lu, jako jsou Prů­my­sl 4.0, umělá in­te­li­gen­ce, 5G nebo smart lo­gis­tics. Po úspě­chu prv­ní­ho Li­gh­twei­ghting Summitu v loňském roce se 2. den ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020 usku­teč­ní druhé vr­chol­né se­tká­ní leh­kých sta­veb za účas­ti Spol­ko­vé­ho mi­nis­ter­stva hos­po­dář­ství a ener­ge­ti­ky. Vr­chol­né se­tká­ní se ten­to­krát za­mě­ří na me­zi­ná­rod­ní cha­rak­ter bran­že. Sum­mit má kromě vý­mě­ny zku­še­nos­tí na poli této klí­čo­vé tech­no­lo­gie pod­po­řit snahy mi­nis­ter­stva o po­sí­le­ní ev­rop­ské spo­lu­prá­ce v ob­las­ti leh­kých sta­veb.

Sum­mit leh­kých sta­veb pro­běh­ne 21. dubna od­po­led­ne od 14 hodin v kon­fe­renč­ní části haly č. 19/20 a bude hlav­ní sou­čás­tí úter­ní­ho pro­gra­mu, který je za­mě­řen na lehké stav­by. Lehké stav­by budou v cen­t­ru po­zor­nos­ti také během fóra sub­do­da­va­te­lů (Sup­plier Forum) v hale č. 19/20 v úterý do­po­led­ne. Pa­ra­lel­ně bude během ce­lé­ho ve­letr­hu pro­bí­hat bo­ha­tý pro­gram na téma leh­kých sta­veb v hale č. 23 – na stán­cích vy­sta­vo­va­te­lů, na spo­leč­ných stán­cích a na pro­stran­ství Li­gh­twei­ght Plaza. V pro­sto­ru Spe­a­kers' Cor­ner zde před­ne­sou zá­stup­ci prů­mys­lo­vých bran­ží a vý­zku­mu své ná­zo­ry na téma tech­no­lo­gie leh­kých sta­veb.
Stě­žej­ní vý­stav­ní ob­last leh­kých sta­veb je na ve­letr­hu Han­no­ver Messe stále roz­ši­řo­vá­na. Budou zde před­sta­ve­ny jak ma­te­ri­á­ly, tak po­stu­py a tech­no­lo­gie s pře­sa­hem nad rámec jed­no­ho od­vět­ví. Vý­znam­né místo za­ujmou také ino­va­tiv­ní hyb­rid­ní ře­še­ní leh­kých kon­struk­cí. Různé ma­te­ri­á­ly a po­stu­py je možné bez­pro­střed­ně srov­ná­vat v pro­sto­ru In­te­gra­ted Li­gh­twei­ght Plaza v hale č. 23, která je plat­for­mou pro celou pa­le­tu mo­der­ních leh­kých sta­veb a na ve­letr­hu mís­tem pro se­tká­vá­ní všech zá­jem­ců o lehké stav­by. Na­bíd­ku zde tvoří Spe­a­kers' Cor­ner, „živé“ ukáz­ky, vy­sta­ve­né ex­po­ná­ty a pro­jek­to­vé stu­die. Ga­ran­ty za­jí­ma­vých ob­je­vů v ob­las­ti leh­kých sta­veb jsou spo­leč­né stán­ky spo­leč­nos­ti Leicht­bau BW nebo Klast­ru leh­kých sta­veb se síd­lem v Land­shu­tu.
Lehké stav­by jsou samy o sobě udr­ži­tel­né, pro­to­že ob­sa­hu­jí jen tolik ma­te­ri­á­lu, kolik je bez­pod­mí­neč­ně nutné. Je­jich ob­rov­ský po­ten­ci­ál úspo­ry zdro­jů je třeba vy­u­žít, jde o téma na­pros­to od­po­ví­da­jí­cí sou­čas­ným tren­dům. Han­no­ver Messe je prů­mys­lo­vý ve­letrh, který kom­plex­ně a ze­vrub­ně před­sta­vu­je od­bor­né tren­dy a usi­lu­je o transpa­rent­nost tech­nic­kých věd. Han­no­ver je vý­znam­ným mís­tem se­tká­vá­ní, in­spi­ra­ce, utvá­ře­ní spo­leč­ných idejí a za­čát­kem je­jich poz­děj­ší re­a­li­za­ce. Pouhá pre­zen­ta­ce pro­duk­tů je jed­nou mož­nos­tí a dru­hou mož­nos­tí je pre­zen­ta­ce kom­pe­ten­cí s cílem ná­sled­ně ge­ne­ro­vat nová přes­ná ře­še­ní. Han­no­ver Messe na­bí­zí obě mož­nos­ti.
Kromě ex­per­tů v oboru leh­kých sta­veb zde vy­sta­vu­je mnoho firem, pro které jsou lehké stav­by jen jed­nou z mnoha po­lo­žek na­bíd­ky. Tou je na­pří­klad spo­leč­nost GF Cas­ting So­lu­ti­ons se síd­lem ve švý­car­ském Scha­f­fhause­nu, která je za­stou­pe­na v rámci Li­gh­twei­ght Plaza už po­tře­tí. Vy­stu­pu­je na ve­letr­hu spolu s ostat­ní­mi spo­leč­nost­mi s na­bíd­kou ře­še­ní od­lit­ků vy­u­ží­va­ných v au­to­mo­bi­lo­vém a le­tec­kém prů­mys­lu, kos­mo­nau­ti­ce, ener­ge­ti­ce a dal­ších prů­mys­lo­vých apli­ka­cích jako prů­kop­ník leh­kých sta­veb a je zá­ru­kou in­te­gra­ce funk­ce, ino­va­tiv­ních ma­te­ri­á­lů a bi­o­nic­ké­ho de­sig­nu. Pro svou sé­ri­o­vou vý­ro­bu po­u­ží­vá rov­něž adi­tiv­ní po­stu­py. Lehké stav­by a adi­tiv­ní tech­no­lo­gie mají úzkou vazbu nejen v prů­mys­lu, těsně spo­je­né jsou také na ve­letr­hu Han­no­ver Messe. Díky no­vé­mu uspo­řá­dá­ní hal jsou letos lehké stav­by a adi­tiv­ní vý­ro­ba v hale č. 23 bez­pro­střed­ní­mi sou­se­dy.


Mohlo by vás zajímat: