Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Mitutoyo představuje tester tvrdosti HR-600

Úterý, 21 Leden 2020 11:44

Tags: AVPAK | Brinell | HR-600 | Měření | Mitutoyo | Rockwell | Strojírenství | Tvrdoměry

HR-620B-2004Spo­leč­nost Mi­tu­toyo Ame­ri­ca Cor­po­rati­on ozná­mi­la uve­de­ní tvr­do­mě­ru HR-600 do své řady přes­ných mě­ři­cích pří­stro­jů. Řada HR-600 kom­bi­nu­je funk­ce pro tes­to­vá­ní tvr­dos­ti podle Roc­kwel­la a podle Bri­nel­la v jed­nom stro­ji, čímž roz­ši­řu­je roz­sah do­stup­ných mě­ře­ní. HR-600 je první tes­ter tvr­dos­ti Mi­tu­toyo, který je vy­ba­ven po­hyb­li­vou hla­vou. Hlava se po­hy­bu­je rych­los­tí 10 mm/s v roz­me­zí 210 mm. Stůl pro mon­táž ob­rob­ků a hlavy má ver­ti­kál­ní po­hyb­li­vost. Stoly jsou větší a mají větší hloub­ku, což umo­ž­ňu­je na­mon­to­vat a měřit velké ob­rob­ky tak, jak jsou. Mají ma­xi­mál­ní nos­nost 100 kg a hloub­ku 220 mm od stře­du vtla­čo­vá­ní.

Řada HR-600 může tes­to­vat ši­ro­kou škálu ob­rob­ků, od kovu (kli­ko­vé hří­de­le, bloky válců) po měkčí ob­rob­ky (brz­do­vé destič­ky, plas­to­vé díly) a pod­po­ru­je tes­to­vá­ní tvr­dos­ti Roc­kwell i Light Force Bri­nell na jed­nom stro­ji. Do­ty­ko­vé ob­ra­zov­ky umožňují uži­va­te­lům přímo pro­hlí­žet vý­sled­ky. Uži­va­te­lé si mohou vy­brat z pěti růz­ných dis­plejů včet­ně stan­dard­ní­ho ovlá­dá­ní, jed­no­du­ché­ho, ví­ce­bo­do­vé­ho testu, zob­ra­ze­ní se­zna­mu (střed­ní hod­no­ta) a zob­ra­ze­ní se­zna­mu (5bo­do­vé zob­ra­ze­ní) na zá­kla­dě růz­ných po­hle­dů. Mohou si také přímo vy­brat stup­ni­ci tvr­dos­ti podle svého vý­bě­ru a funk­ce­mi sta­tis­tic­ké ana­lý­zy mohou ana­ly­zo­vat více vý­sled­ků testů, ze­fek­tiv­nit pra­cov­ní po­stup a zkrá­tit dobu mě­ře­ní a ana­lý­zy.
Soft­ware AVPAK umožňuje ply­nu­lé a efek­tiv­ní mě­ře­ní. AVPAK umožňuje au­to­ma­tic­ké ví­ce­bo­do­vé tes­to­vá­ní ve směru os X, Y a Z.
HR-600 pod­po­ru­je spe­ci­ál­ní tes­to­vá­ní a na­bí­zí do­dat­ko­vé doplňky, včet­ně po­čí­ta­čů pro soft­wa­ro­vé dál­ko­vé ovlá­dá­ní a V-ko­vad­lin pro ku­la­té ob­rob­ky.
Tes­ter HR-620B s AVPA­Kem lze kom­bi­no­vat se soft­warem Mi­tu­toyo Form Eio a PLC a vy­tvo­řit tak sys­tém pro ko­or­di­na­ci ro­bo­tů. Uži­va­te­lé tak mohou au­to­ma­ti­zo­vat tes­to­va­cí po­stu­py od mon­tá­že ob­rob­ků po tří­dě­ní podle vý­sled­ků testu.


Mohlo by vás zajímat: