Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ASCON uvádí KOMPAS-3D V18

Čtvrtek, 23 Leden 2020 10:09

Tags: AEC | Ascon Group | CAD | KOMPAS-3D | PLM | v18

Ascon-Pic1-2004Ruský vý­vo­jář vy­so­ce vý­kon­ných CAD/AEC/PLM sys­té­mů Ascon Group ozná­mil vy­dá­ní soft­wa­ru Kom­pas-3D V18 v an­g­lic­kém ja­zy­ce. Tento po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­ný ná­vr­hář­ský pro­gram pro pro­fe­si­o­ná­ly se vy­zna­ču­je rych­lej­ší­mi pro­ce­sy, ně­ko­li­ka vy­lep­še­ní­mi pro­duk­ti­vi­ty a zbru­su no­vý­mi funk­ce­mi. Mezi hlav­ní no­vin­ky no­vé­ho Kom­pas-3D V18 patří na­pří­klad nové uži­va­tel­ské roz­hra­ní. Pa­ne­ly ná­stro­jů byly slou­če­ny do pásů karet, při­čemž každá sada byla na­vr­že­na pro kon­krét­ní úkoly. Při pře­pí­ná­ní mezi růz­ný­mi typy do­ku­men­tů se sady dy­na­mic­ky mění. Uži­va­te­lé mohou pra­co­vat v tra­dič­ním svět­lém re­ži­mu nebo v novém tma­vém mo­ti­vu.

Nový panel ná­stro­jů Rych­lý pří­stup na­bí­zí snad­ný pří­stup k pří­ka­zům, které vy­bí­ra­jí re­ži­my, ovlá­da­jí ob­ráz­ky a další. Při­dá­ny byly další ja­zy­ky, aby uži­va­te­lé mohli pro­vo­zo­vat KOM­PAS-3D kromě an­g­lič­ti­ny také v tu­rečti­ně a ko­rej­šti­ně.

Vý­raz­ně vy­lep­še­né 3D mo­de­lo­vá­ní

Ascon pře­pra­co­val vnitř­ní al­go­ritmy pro­gra­mu Kom­pas-3D pro zlep­še­ní vý­kon­nos­ti. Vý­sled­kem je, že se nyní zrych­lu­je mnoho úkolů, na­pří­klad práce s troj­roz­měr­ný­mi mo­de­ly, vy­tvá­ře­ní a ak­tu­a­li­za­ce aso­ci­a­tiv­ních po­hle­dů, zob­ra­ze­ní uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní a pra­cov­ních oken. Ak­tu­a­li­zo­va­ný sys­tém je nyní nej­rych­lej­ší verzí sys­té­mu Kom­pas-3D.
Kom­pas-3D lépe pra­cu­je s ple­chem díky při­da­ným novým funk­cím, vy­lep­šen byl i způ­sob vy­tvá­ře­ní za­ob­le­ní.

Nové mož­nos­ti ver­zo­vá­ní

Do­ku­men­ty mo­de­lu mohou nyní ob­sa­ho­vat více verzí stej­né­ho mo­de­lu. Data o dvou nebo více mož­nos­tech se­sta­ve­ní mo­de­lu mají spo­leč­né kon­strukč­ní vlast­nos­ti a pak ge­ne­ru­jí va­ri­a­ce s uži­va­tel­sky de­fi­no­va­ný­mi roz­dí­ly.

Různé ak­tu­a­li­za­ce

Vy­lep­še­no bylo fun­go­vá­ní BOM (ku­sov­ní­ku) a kon­fi­gu­rá­to­ru doplňků.

Ceny a do­stup­nost

Kom­pas-3D V18 je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím ce­lo­svě­to­vé sítě ASCON pro­dej­ců s při­da­nou hod­no­tou. Po­drob­nos­ti a ceny po­skyt­ne nej­bliž­ší pro­dej­ce. Chce­te-li najít ně­ja­ké­ho ve svém re­gi­o­nu, na­vštiv­te strán­ku ascon.net/en/main/partners.
Chce­te-li vy­zkou­šet nové vy­dá­ní, stáh­ně­te si bez­plat­nou 30­den­ní zku­šeb­ní verzi Kom­pas-3D V18.


Mohlo by vás zajímat: