Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Transoft získal kanadské Brisk Synergies

Pondělí, 27 Leden 2020 15:54

Tags: Akvizice | Brisk | Brisk­LU­MI­NA | Bris­kVAN­TA­GE | Doprava | Letectví | Transoft

Transoft-Brisk-2005Tran­soft So­lu­ti­ons (Tran­soft), za­bý­va­jí­cí se soft­warem pro ná­vrh a ana­lý­zu do­prav­ní­ho in­že­nýr­ství, ozná­mil akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Brisk Sy­ner­gies (Brisk), vý­vo­já­ře au­to­ma­ti­zo­va­né ana­lý­zy bez­peč­nos­ti sil­nič­ní­ho pro­vo­zu, se síd­lem ve Wa­ter­loo, městě ka­nad­ské pro­vin­cie On­ta­rio. Soft­wa­ro­vé plat­for­my Bris­kVAN­TA­GE a Brisk­LU­MI­NA od Brisk Sy­ner­gies po­u­ží­va­jí ne­pře­tr­ži­tou ana­lý­zu hlu­bo­ké­ho učení z do­prav­ních videí, aby po­moh­ly do­prav­ním pro­fe­si­o­ná­lům do­sáh­nout cíle Vi­si­on Zero, a před­chá­zet ko­li­zím vo­zi­del, chod­ců a cyk­lis­tů a také zlep­šit bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu.

Bez­peč­ný clou­do­vý ovlá­da­cí panel Brisk po­dá­vá zprá­vy o pře­stup­cích, pre­dik­tiv­ních da­tech ne­u­sku­teč­ně­ných ko­li­zí a prou­du do­pra­vy téměř v re­ál­ném čase z mo­ni­to­ro­va­ných kři­žo­va­tek na sil­ni­cích. Plat­for­my Bris­ku se již po­u­ží­va­jí ve měs­tech po celém světě včet­ně New Yorku, At­lan­ty, To­ron­ta, Belle­vue, Mon­tre­a­lu, De­n­ve­ru, Bo­go­ty, Curychu, Haagu, Nan­tes, Karl­sru­he a Bom­ba­je.
Další in­for­ma­ce o řadě ře­še­ní Tran­sof­tu v ob­las­ti le­tec­tví, měst­ské ar­chi­tek­tu­ry a si­mu­la­ce vo­zi­del na­jde­te na www.transoftsolutions.com.


Mohlo by vás zajímat: