Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D SLM tiskárny iFusion SF1 a iFusion LFMulti od Intechu

Středa, 29 Leden 2020 13:06

Tags: 3D tisk | Aditivní výroby | DMLS | iFusion | Intech Additive Solutions | LFMulti | SF1 | SLM

Intech-Team-Product-2005In­tech Ad­di­ti­ve So­lu­ti­ons, vý­rob­ce sys­té­mů pří­mé­ho la­se­ro­vé­ho sli­no­vá­ní (DMLS) se síd­lem v Ban­ga­lo­re, před­sta­vil na in­dic­ké vý­sta­vě ko­vo­vé­ho tvá­ře­ní IMTEX 2020 svou nej­no­věj­ší řadu 3D tis­ká­ren. Nová řada iFusi­on ko­vo­vých 3D tis­ká­ren, dříve na­zý­va­ná In­tech DMLS, se­stá­vá ze sys­té­mů se se­lek­tiv­ním ta­ve­ním la­se­rem (SLM) – iFusi­on SF1 a iFusi­on LF­Mul­ti. Je na­vr­že­na pro vy­so­kou přes­nost, sta­bi­li­tu, spo­leh­li­vost a po­sky­to­vá­ní bez­kon­ku­renč­ní­ho vý­ko­nu s vyš­ší­mi tis­ko­vý­mi rych­lost­mi. Řada iFusi­on ob­sa­hu­je malé i vel­ké sys­témy je­jichž tech­nic­ké spe­ci­fi­ka­ce a ceny ještě ne­by­ly zve­řej­ně­ny.

Spo­leč­nost nic­mé­ně uvádí, že iFusi­on SF1 je stroj s men­ším for­má­tem ur­če­ný pro vý­zkum­né a vý­vo­jo­vé la­bo­ra­to­ře a aka­de­mic­ké in­sti­tu­ce. IFusi­on LF­Mul­ti je ví­ce­la­se­ro­vý stroj vět­ší­ho for­má­tu ur­če­ný pro vý­ro­bu prů­mys­lo­vých kom­po­nen­tů. Stro­je jsou vy­vr­cho­le­ním více než 30 000 hodin vý­zku­mu, vý­vo­je a ino­va­cí roz­vr­že­ných do po­sled­ních 36 mě­sí­ců. Ve 3D bylo vy­tiš­tě­no více než 800 dílů pro nej­růz­něj­ší prů­mys­lo­vá od­vět­ví z růz­ných ma­te­ri­á­lů. Spolu s in­ter­ně vy­vi­nu­tým soft­warem AMOp­to­Met a při­pra­vo­va­ným AM­Bu­il­de­rem vý­rob­ce usi­lu­je o vy­tvo­ře­ní pl­no­hod­not­né­ho eko­sys­té­mu pod­po­ru­jí­cí­ho in­dustri­a­li­za­ci adi­tiv­ní vý­ro­by v Indii.


Mohlo by vás zajímat: