Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Na trh byl uveden simulační produkt ANSYS 2020 R1

Čtvrtek, 30 Leden 2020 13:48

Tags: 2020 R1 | Analýzy | ANSYS | Fluent | HFSS | HPC | Minerva | Simulace | SPDM

Ansys-discovery-live-2005Spo­leč­nos­ti urych­lu­jí di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci in­te­gra­cí špič­ko­vé ANSYS tech­no­lo­gie na­příč ži­vot­ní­mi cykly pro­duk­tů pro­střed­nic­tvím no­vých funk­cí, které byly 28. ledna před­sta­ve­ny v ANSYS 2020 R1. Od zdo­ko­na­le­né­ho vý­vo­je pro­duk­tu s ANSYS Mi­ner­va až po spuš­tě­ní kom­plex­ních si­mu­la­cí s pod­stat­ně efek­tiv­něj­ší­mi pra­cov­ní­mi po­stu­py s ANSYS Flu­ent až po op­ti­ma­li­za­ci pro­ce­sů elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho ná­vr­hu s ANSYS HFSS, umožňuje ANSYS 2020 R1 spo­leč­nos­tem prů­kop­nic­ké ino­va­ce a vy­tvá­řet vy­so­ce ná­kla­do­vě efek­tiv­ní ná­vrhy.

Vzhle­dem k tomu, že si­mu­la­ce ovlivňují prak­tic­ky každé roz­hod­nu­tí o vý­vo­ji pro­duk­tu, musí uži­va­te­lé řešit znač­né pro­blémy spo­je­né s in­te­ro­pe­ra­bi­li­tou, sprá­vou dat a pro­ce­sů, vy­so­ce vý­kon­nou vý­po­čet­ní (HPC) in­te­gra­cí a sle­do­va­tel­nos­tí. Kromě toho musí být v tech­nic­kých tý­mech a v ži­vot­ních cyk­lech pro­duk­tů ši­ro­ce do­stup­né so­fis­ti­ko­va­né pro­střed­ky růz­no­ro­dých fy­zi­kál­ních ob­las­tí pro si­mu­la­ci a op­ti­ma­li­za­ci. ANSYS 2020 R1 to řeší ak­tu­a­li­za­ce­mi a vy­lep­še­ní­mi port­fo­lia ANSYS Mi­ner­va – umožňuje zá­kaz­ní­kům při­po­jit si­mu­la­ce a op­ti­ma­li­za­ce k je­jich vět­ším pro­ce­sům ži­vot­ní­ho cyklu pro­duk­tu.
ANSYS Mi­ner­va po­má­há spo­leč­nos­tem trans­for­mo­vat si­mu­lač­ní in­te­lek­tu­ál­ní vlast­nic­tví na cenný a ří­ze­ný fi­rem­ní ma­je­tek, za­chy­tit osvěd­če­né po­stu­py a si­mu­la­ci a op­ti­ma­li­za­ci di­gi­tál­ní­ho vlák­na v rámci ce­lé­ho pod­ni­ku lépe než kdy­ko­liv v mi­nu­los­ti. Mi­ner­va nyní za­hr­nu­je po­kro­či­lé tech­no­lo­gie pro vý­raz­né zlep­še­ní pra­cov­ních po­stu­pů a zlep­še­ní pro­ce­su si­mu­la­ce a sprá­vy dat (SPDM). K tomu patří ovlá­da­cí pa­ne­ly, které řídí roz­ší­ře­nou pod­po­ru roz­ho­do­vá­ní, dy­na­mic­ké 3D vi­zu­a­li­zač­ní ná­stro­je pro zkou­má­ní dat mo­de­lů, nej­mo­der­něj­ší sys­tém pro sprá­vu změn a za­jiš­tě­ní spo­leh­li­vos­ti in­for­ma­cí.
Op­ti­Slang, tech­no­lo­gie, kte­rou nyní vlast­ní ANSYS díky ne­dáv­né akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Dy­nar­do, nyní spo­lu­pra­cu­je s ře­še­ní­mi Mi­ner­va SPDM, která uži­va­te­lům po­má­ha­jí zkrá­tit dobu vý­vo­je a urych­lit hod­no­ce­ní do­stup­ných al­ter­na­tiv op­ti­mál­ní­ho ná­vr­hu.
In­te­ro­pe­ra­bil­ní apli­ka­ci pro sprá­vu zna­los­tí, vy­tvo­ře­nou s ote­vře­nou a na do­da­va­te­le ne­ut­rál­ní ar­chi­tek­tu­rou, Mi­ner­va in­te­gru­je s eko­sys­té­mem si­mu­lač­ních ná­stro­jů a pod­ni­ko­vých sys­té­mů in­že­nýr­ských týmů a ze­fek­tivňuje spo­lu­prá­ci a sle­do­va­tel­nost na­příč týmy po celém světě.
Více informací o nové aktualizaci najdete na www.ansys.com.


Mohlo by vás zajímat: