Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

3D Systems rozšiřují partnerství se Sanminou

Pátek, 07 Únor 2020 11:53

Tags: 3D Systems | 3D tisk | 3D tiskárny | Figure 4 | Partnerství | Plasty | Sanmina

3D Systems Figure 4-2006Spo­leč­nost 3D Sys­tems ozná­mi­la roz­ší­ře­né part­ner­ství s fir­mou Sa­n­mi­na, po­sky­to­va­tel­kou in­te­gro­va­ných vý­rob­ních slu­žeb, při vý­ro­bě spo­leh­li­vých plas­to­vých 3D tis­ko­vých plat­fo­rem. Nej­no­věj­ší do­ho­da staví na stá­va­jí­cím ví­ce­le­tém vzta­hu, pů­vod­ně za­hr­nujícím vý­ro­bu plat­for­my Fi­gu­re 4 od 3D Sys­tems, jenž se nyní roz­ší­ří o veš­ke­rý plas­to­vý hard­ware ve vý­rob­ním zá­vo­dě Ma­ri­ne Drive v Rock Hill v Jižní Ka­ro­lí­ně. Opo­ra ce­lo­svě­to­vého mě­řít­ka Sa­n­mi­ny a špič­ko­vých vý­rob­ních schop­nos­tí umož­ní 3D Sys­tems sou­stře­dit více ka­pi­tá­lo­vých in­ves­tic do vý­zku­mu a vý­vo­je, vý­ro­by plas­to­vých ma­te­ri­á­lů, soft­wa­ru, vý­vo­je apli­ka­cí a slu­žeb s cílem urych­lit ino­va­ce a udr­žet si kon­ku­renč­ní vý­ho­du.


Mohlo by vás zajímat: