Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Vydán Mastercam 2021 pro globální veřejné testování

Pondělí, 17 Únor 2020 00:31

Tags: 2021 | Beta program | CAM | Mastercam | Obrábění | Testování

iStock--2007Pokud pa­t­ří­te k zá­kaz­ní­kům Mas­ter­ca­mu s ak­tiv­ní údržbou, mů­že­te se nyní zú­čast­nit Beta pro­gra­mu Mas­ter­cam 2021. Dílny i velké vý­rob­ní pod­ni­ky po celém světě zís­ka­jí šanci vy­zkou­šet Mas­ter­cam 2021 ještě před jeho vy­dá­ním a po­skyt­nout hod­not­nou zpět­nou vazbu, která po­mů­že zfor­mo­vat fi­nál­ní pro­dukt. Účast­ní­ci pro­gra­mu Beta se brzy se­zná­mí s de­sít­ka­mi no­vých vý­kon­ných ná­stro­jů pro jed­no­du­ché a slo­ži­té úlohy.

Rych­lej­ší a fle­xi­bil­něj­ší ví­ce­o­sé pro­gra­mo­vá­ní. Pro­to­že více dílen se na­dá­le spo­lé­há na efek­tiv­ní ví­ce­o­sé ře­zá­ní s přes­nos­tí na jedno na­sta­ve­ní, Mas­ter­cam 2021 při­dá­vá nové tech­ni­ky a stra­te­gie, jako jsou roz­ší­ře­né ví­ce­o­sé kapsy, nové dráhy ná­stro­je 3+2 au­to­ma­tic­ké­ho hru­bo­vá­ní, vy­lep­še­ní 5osých drah ná­stro­je Flow­li­ne a další.
Vy­lep­še­ní v sou­struž­nic­kých a se sou­stru­že­ním sou­vi­se­jí­cích apli­ka­cích. Mas­ter­cam 2021 před­sta­vu­je novou dráhu ná­stro­je Lathe Cus­tom Thread, která pod­po­ru­je vlast­ní zá­vi­to­vé for­mu­lá­ře a roz­ši­řu­je pod­po­ru pro mo­de­lo­vá­ní sklí­či­del a upí­na­cích če­lis­tí. Mas­ter­cam pod­po­ru­je upí­na­cí kleš­ti­ny jako jed­not­li­vé typy kom­po­nen­tů, což znač­ně roz­ši­řu­je řadu přímo pod­po­ro­va­ných stro­jů. Za­hr­nu­ta jsou vy­lep­še­ní si­mu­la­ce Mas­ter­cam Mill-Turn a pod­po­ra pro výběr švý­car­ské­ho ob­rá­bě­ní.
Rych­lost, bez­peč­nost a přes­nost NC pro­gra­mo­vá­ní. Nové dráhy ná­stro­je v Mas­ter­ca­mu 2021 se sklá­da­jí z Advan­ced Drill, což je při­způ­so­bi­tel­ný ví­ce­seg­men­to­vý cyk­lus vr­tá­ní, jakož i z nové dráhy ná­stro­je Cham­fer Drill, která po vý­po­čtu správ­né hloub­ky zkosí hrany děr. Při vy­tvá­ře­ní ohra­ni­čo­va­cí­ho rá­meč­ku v Mas­ter­ca­mu umožňuje nová mož­nost Wrap vy­tvo­řit nejmen­ší možný ohra­ni­čo­va­cí rá­me­ček. Nová funk­ce Check Tool Reach umož­ní zkon­t­ro­lo­vat ná­stroj a držák proti vy­bra­né ge­o­me­t­rii mo­de­lu a zob­ra­zit, kde ná­stroj může a ne­mů­že do­sáh­nout.
Toto je jen ně­ko­lik no­vých funk­cí a vy­lep­še­ní při­chá­ze­jí­cích v Mas­ter­ca­mu 2021. Další in­for­ma­ce o Beta pro­gra­mu Mas­ter­cam na­jde­te na

 www.mastercam.com. Stáhnout si veřejnou betu je možné z downloads.mastercam.com.


Mohlo by vás zajímat: