Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Společnost BMF představila 3D tiskárnu microArch

Pondělí, 17 Únor 2020 03:22

Tags: 3D tisk | 3D tiskárny | BMF | Boston Micro Fabrication | Hardware | microArch | PμSL

hero-products-2008Bos­ton Micro Fab­ri­cati­on (BMF), prů­kop­ník v ob­las­ti tis­ko­vých sys­té­mů v mi­k­ro­sko­pic­kém mě­řít­ku, ozná­mi­la 13. února uve­de­ní nej­přes­něj­ší­ho a pre­ciz­ní­ho ře­še­ní pro mi­k­ro­sko­pic­ký 3D tisk s vy­so­kým roz­li­še­ním pro ko­merč­ní po­u­ži­tí s ná­zvem micro­Arch. To před­sta­vu­je řadu tech­no­lo­gic­kých prů­lo­mů, které umožňují tech­no­lo­gii tisku dílů s ultra vy­so­kým roz­li­še­ním s bez­kon­ku­renč­ní přes­nos­tí a pre­ciz­nos­tí v mě­řít­ku. Micro­Arch byl úspěš­ně uve­den v po­sled­ních 18 mě­sí­cích v Asii a bylo in­sta­lo­vá­no přes 40 sys­té­mů více zá­kaz­ní­kům z růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­ví.

Micro­Arch po­u­ží­vá pro­pri­e­tár­ní pří­stup k 3D tisku s ná­zvem PμSL (Pro­jecti­on Micro-Ste­re­o­li­tho­gra­phy), který vy­u­ží­vá svět­lo a umožňuje tech­no­lo­gii k vy­tvá­ře­ní ne­u­vě­ři­tel­ných vý­tis­ků s vy­so­kou přes­nos­tí. Na roz­díl od vstři­ko­vá­ní a CNC ob­rá­bě­ní může micro­Arch po­sky­to­vat přes­né a pre­ciz­ní tisky v mě­řít­ku více než 100­krát men­ším než lid­ský vlas a pod­po­ru­je celou řadu růz­ných ma­te­ri­á­lů, jako jsou tvrdé, elas­tic­ké, licí nebo vy­so­ko­tep­lot­ní prys­ky­ři­ce a další. Tato vše­stran­nost ma­te­ri­á­lů na­bí­zí in­že­ný­rům a kon­struk­té­rům, zejmé­na ve zdra­vot­nic­kém a elek­tro­nic­kém prů­mys­lu, fle­xi­bi­li­tu při ex­pe­ri­men­to­vá­ní s rych­lým pro­to­ty­po­vá­ním a zá­ro­veň po­ne­chá­vá dveře ote­vře­né pro eko­no­mic­kou hro­mad­nou vý­ro­bu.
Micro­Arch před­sta­vu­je sku­teč­ný tech­no­lo­gic­ký prů­lom ve 3D tisku. Ře­še­ní bylo tes­to­vá­no v te­ré­nu a je oka­mži­tě k dis­po­zi­ci ke koupi.
Spo­leč­nost BMF byla za­lo­že­na v roce 2016 a má po­boč­ky v Sin­ga­pu­ru, Bos­to­nu, Shen­zhe­nu a Tokiu.
Více in­for­ma­cí o BMF na­jde­te na www.bmf3d.com.


Mohlo by vás zajímat: