Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Schroer spojuje MEDUSAS4 a MPDS4 do sady M4

Čtvrtek, 20 Únor 2020 14:16

Tags: CAD | CAD Schröer | M4 Drafting | M4 Plant | MPDS4 | MUDUSA4 | P&ID | Plant Design

CAD Schroer M4-2008M4 při­ná­ší čer­s­tvý vzduch do stro­jí­ren­ství a pro­jek­to­vá­ní tech­no­lo­gic­kých celků. S M4 před­sta­vu­je CAD Schroer svou zcela pře­pra­co­va­nou CAD pro­duk­to­vou řadu. Kon­struk­té­ři a pro­jek­tan­ti tech­no­lo­gií se nyní mohou těšit na vůbec nej­vý­raz­něj­ší zá­ži­tek v na­vr­ho­vá­ní. Nová řada pro­duk­tů spo­ju­je všech­ny funk­ce po­třeb­né pro stro­jí­ren­skou kon­struk­ci a na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ních zá­vo­dů. V sou­vis­los­ti s vy­dá­ním verze 7.0 spo­ju­je CAD Schroer své soft­wa­ro­vé pro­duk­ty ME­DUSA4 a MPDS4 do je­di­né CAD sady. V dů­sled­ku re­struk­tu­ra­li­za­ce tak nyní budou všech­ny CAD pro­duk­ty CAD Schroer fun­go­vat pod spo­leč­nou znač­kou M4 a lé­pe vy­ho­ví po­tře­bám a přá­ním zá­kaz­ní­ků.

M4 PLANT – pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti vý­ro­by a pro­jek­to­vá­ní tech­no­lo­gic­kých celků

Pro­fe­si­o­nál­ní uži­va­te­lé mi­lu­jí sílu, spo­leh­li­vost a pro­duk­ti­vi­tu MPDS4, která nyní při­chá­zí s novým ná­zvem M4 PLANT. Je na­vr­žen tak, aby plně vy­u­ží­val vý­ho­dy in­te­gro­va­né­ho soft­wa­ro­vé­ho ře­še­ní, po­sky­to­val ro­bust­ní funk­ce s nej­vyš­ším mož­ným vý­ko­nem a hlad­ce spo­lu­pra­co­val s ji­ný­mi stra­na­mi. M4 PLANT verze 7.0 je vy­ba­ven no­vý­mi funk­ce­mi a ka­ta­lo­gy sou­čás­tí, které po­sky­tu­jí bez­pre­ce­dent­ní ná­vr­ho­vý zá­ži­tek. Stá­va­jí­cí ná­stro­je a roz­hra­ní byly dále op­ti­ma­li­zo­vá­ny tak, aby splňovaly po­ptáv­ku no­vých po­ža­dav­ků trhu.

Ho­lis­tic­ký zá­ži­tek z 3D na­vr­ho­vá­ní

3D soft­ware pro pro­jek­to­vá­ní tech­no­lo­gic­kých celků na­bí­zí kom­plex­ní řadu mo­du­lů pro po­ho­dl­ný, pře­svěd­či­vý a in­te­gro­va­ný de­signo­vý zá­ži­tek pro celé pro­ces­ní za­ří­ze­ní. Mohou být vy­tvo­ře­ny in­te­li­gent­ní P&ID (po­trub­ní a pro­ces­ní sche­ma­tic­ké vý­kre­sy), které pak slou­ží jako zá­klad pro ná­sled­ný 3D návrh po­tru­bí. K dis­po­zi­ci jsou také mo­du­ly pro pro­jek­to­vá­ní po­tru­bí, oce­lo­vých kon­struk­cí a pro po­klád­ku žlabů s elek­tric­ký­mi ka­be­ly a ve­de­ní vzdu­cho­tech­ni­ky. M4 PLANT má rov­něž modul pro au­to­ma­tic­ké ge­ne­ro­vá­ní plně di­men­zo­va­né po­trub­ní izo­me­t­rie z po­trub­ní­ho 3D mo­de­lu, při­pra­ve­né­ho k vý­ro­bě.

Do­ko­na­lej­ší 3D návrh po­tru­bí

S verzí 7.0 byly ná­stro­je a ka­ta­lo­gy po­sky­to­va­né pro návrh tech­no­lo­gic­kých celků roz­ší­ře­ny a op­ti­ma­li­zo­vá­ny. K umož­ně­ní rych­lé­ho ná­vr­hu a ještě lep­ší­mu vy­hod­no­ce­ní vý­sled­ků při­da­la M4 vý­znam­nou novou funkč­nost P&ID. K dis­po­zi­ci jsou nyní další ka­ta­lo­gy kon­krét­ních vý­rob­ců pro 3D návrh po­tru­bí, spolu s dal­ší­mi mož­nost­mi pro kon­fi­gu­ra­ci a po­drob­né ku­sov­ní­ky. Vý­ro­ba po­trub­ní izo­me­t­rie také těží z mnoha ino­va­cí, takže nej­roz­sáh­lej­ší izo­me­t­rie může být nyní vy­ge­ne­ro­vá­na op­ti­mál­ně a ohý­ba­cí ta­bul­ky mohou být ex­por­to­vá­ny přímo ve stro­jo­vě či­tel­ném for­má­tu.

Nová ge­ne­ra­ce CAD

Ve verzi 7.0 byla dále op­ti­ma­li­zo­vá­na funkč­nost a výkon CAD soft­wa­ru. Zá­kaz­ní­ci si uvě­do­mu­jí roz­díl ve vý­ko­nu a vědí, co M4 DRAF­TING do­ká­že i při velmi vy­so­ké úrov­ni de­tai­lů. Ob­sáh­lá roz­hra­ní CAD a PLM soft­wa­ru také za­jiš­ťu­jí, aby zá­kaz­ní­ci do­sáh­li svých cílů v ob­las­ti ná­vr­hu bez­peč­ně, rych­le a s vy­so­kou kva­li­tou. V sy­té­mu M4 kom­bi­nu­je CAD Schroer soft­wa­ro­vé pro­duk­ty ME­DUSA4 a MPDS4 do je­di­né CAD sady. Nová znač­ka osvě­žu­je stroj­ní kon­struk­ci a pro­jek­to­vá­ní tech­no­lo­gic­kých celků s ho­lis­tic­kým 3D plá­no­vá­ním.
Další in­for­ma­ce o verzi M4 7.0 na www.cad-schroer.com.


Mohlo by vás zajímat: