Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

OnRobot představuje nové uchopovače Gecko SP a VGC10

Čtvrtek, 20 Únor 2020 16:14

Tags: Automatizace | Gecko | Gecko SP | OnRobot | Single Pad | SP1.SP3 | SP5 | Uchopovače | VGC10

Gecko SP a VGC10 b-2008Spo­leč­nost OnRo­bot uved­la na trh dva nové pro­duk­ty – ad­he­ziv­ní ucho­po­vač Gecko Sin­gle Pad (SP) a pod­tla­ko­vý ucho­po­vač VGC10. Oba dva kon­co­vé ná­stro­je, které vy­chá­ze­jí z již exis­tu­jí­cích vět­ších mo­de­lů, jsou ur­če­ny pře­de­vším do men­ších a stís­ně­něj­ších vý­rob­ních pro­stor. On­Ro­­bot Gecko SP je kom­pakt­ní verze ino­va­tiv­ní­ho ucho­po­va­če Gecko, který vy­u­ží­vá efekt van der Wa­al­so­vých sil, avšak s men­ším pů­do­ry­sem pro práci ve stís­ně­ných pro­sto­rech. Ucho­po­vač Gecko SP je do­stup­ný ve třech ve­li­kos­tech – SP1, SP3 a SP5 – podle nos­nos­ti v ki­lo­gra­mech. Je scho­pen uzved­nout plo­ché, hlad­ké, lesk­lé a per­fo­ro­va­né ob­jek­ty.

Vzhle­dem k tomu, že ne­za­ne­chá­vá žádné otis­ky na je­jich po­vrchu, mohou firmy z vý­rob­ní­ho pro­ce­su vy­ne­chat fázi čiš­tě­ní, což šetří čas a zvy­šu­je výkon vý­rob­ní linky. Mezi před­mě­ty, se kte­rý­mi do­ká­že ma­ni­pu­lo­vat, patří i per­fo­ro­va­né sou­čás­ti jako tiš­tě­né spoje, hli­ní­ko­vé mříž­ky či hla­vo­vá těs­ně­ní, jež nelze ucho­pit pod­tla­ko­vý­mi ucho­po­va­či.

Hlav­ní vlast­nos­ti Gecko SP:

 • Kom­pakt­ní, lehký a fle­xi­bil­ní
 • Do­stup­ný v nos­nos­tech 1 kg, 3 kg a 5 kg
 • Žádné ex­ter­ní elek­tric­ké ve­de­ní či pří­vod vzdu­chu
 • Žádné či mi­ni­mál­ní po­ža­dav­ky na pro­gra­mo­vá­ní
 • Žádné otis­ky od úcho­pu na lesk­lém po­vrchu
 • Spo­leh­li­vý úchop per­fo­ro­va­ných před­mě­tů

OnRo­bot VGC10 je po­sta­ven na oceňova­ném va­ku­o­vém ucho­po­va­či VG10, při­čemž model VGC10 je menší a lehčí. Na­bí­zí stej­nou nos­nost až 15 kg a je proto ide­ál­ní do stís­ně­ných pro­stře­dí či na menší ro­bo­tic­ká ra­me­na. Se svými kom­pakt­ní­mi roz­mě­ry a cen­t­rál­ním vzdu­cho­vým ka­ná­lem do­ká­že VGC10 ucho­pit a pře­mís­tit malé či kom­pli­ko­va­ně tva­ro­va­né pro­duk­ty nebo snad­no do­sáh­nout do úz­kých mezer či ot­vo­rů. Zá­ro­veň lze po­u­žít k ma­ni­pu­la­ci s těž­ký­mi des­ka­mi z kovu či skla. Dva ne­zá­vis­le ří­ze­né vzdu­cho­vé ka­ná­ly umožňují zá­kaz­ní­kům vy­u­žít VGC10 jako du­ál­ní ucho­po­vač, který ve stej­ný oka­mžik ucho­pí jeden a pustí druhý před­mět, nebo jako spo­leč­ný kanál pro vý­kon­něj­ší úchop.

Hlav­ní vlast­nos­ti VGC10:

 • Kom­pakt­ní, lehký a vý­kon­ný
 • Vy­mě­ni­tel­ná, na­sta­vi­tel­ná ra­me­na
 • Kon­fi­gu­ro­va­tel­né pří­sav­ky
 • 15kg nos­nost při vlast­ní hmot­nos­ti 0,814 kg
 • Pů­do­rys: 100 mm x 100 mm
 • 2 ne­zá­vis­lé vzdu­cho­vé ka­ná­ly pro du­ál­ní úchop
 • Za­bu­do­va­ná elek­tric­ká pumpa
 • Bez po­tře­by ex­ter­ní­ho pří­vo­du vzdu­chu

Díky plně in­te­gro­va­ném soft­wa­ru po­sta­ve­né­mu na ne­dáv­no uve­de­né plat­for­mě One Sys­tem So­lu­ti­on mohou zá­kaz­ní­ci oba ucho­po­va­če velmi snad­no a rych­le na­sa­dit a zpro­voznit na ra­me­ni ja­ké­ho­ko­liv hlav­ní­ho do­da­va­te­le ko­la­bo­ra­tiv­ních a leh­kých prů­mys­lo­vých ro­bo­tů na trhu. Spolu s mož­nos­tí rych­lé­ho pře­na­sta­ve­ní na novou apli­ka­ci tak po­sky­tu­jí ma­xi­mál­ní fle­xi­bi­li­tu a schop­nost prompt­ně re­a­go­vat na po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků.
Uve­de­ní kom­pakt­něj­ší­ho mo­de­lu roz­ši­řu­je do­stup­nost této tech­no­lo­gie vět­ší­mu počtu zá­kaz­ní­ků a pro ještě více apli­ka­cí. Stej­ně tak byla vy­sly­še­na po­ptáv­ka zá­kaz­ní­ků i v pří­pa­dě pod­tla­ko­vých ucho­po­va­čů po kom­pakt­něj­ších a kon­fi­gu­ro­va­tel­něj­ších ver­zích.


Mohlo by vás zajímat: