Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

KINGSTAR – softwarová platforma pro inteligentní automatizaci strojů

Pátek, 21 Únor 2020 07:12

Tags: Automatizace | dataPartner | Inteligentní | KINGSTAR | Softwarove | Stroje

KINGSTAR DS-Machine-Automation-Platform-CZ-1208Ame­ric­ká spo­leč­nost In­ter­val­Ze­ro, známá jako vý­rob­ce doplňku RTX pro trans­for­ma­ci Win­dows na ope­rač­ní sys­tém re­ál­né­ho času, vstu­pu­je na český trh se zcela ote­vře­ným soft­warem pro au­to­ma­ti­za­ci stro­jů na vy­tvá­ře­ní in­te­li­gent­ních ovla­da­čů, které plní kon­cep­ci Prů­mys­lu 4.0 a IoT. Na­hra­ze­ním hard­wa­ro­vé­ho ří­ze­ní soft­wa­ro­vým lze zre­du­ko­vat ná­kla­dy na ří­ze­ní stro­je o 25 až 50 pro­cent, zvý­šit efek­ti­vi­tu vý­vo­je a zkrá­­tit čas nutný pro uve­de­ní vý­rob­ku na trh. Dis­tri­buci za­jiš­ťu­je pro český a slo­ven­ský trh spo­leč­nost da­ta­Part­ner.

Nová plat­for­ma KINGSTAR bude před­sta­ve­na 7. dubna na od­bor­né kon­fe­ren­ci v Praze v před­náš­ko­vém sále Ná­rod­ní­ho tech­nic­ké­ho muzea pod ná­zvem „KINGSTAR – kom­plet­ní soft­wa­ro­vá ,Plug-and-play‘ plat­for­ma pro real-time ří­ze­ní po­hy­bu a stro­jo­vé vi­dě­ní na bázi IPC“.
Kon­fe­ren­ce je ur­če­na pro tech­nic­ké ře­di­te­le, vý­vo­já­ře a kon­struk­té­ry, kteří se za­bý­va­jí pro­ble­ma­ti­kou řa­di­čů pro CNC a po­ho­ny, ro­bo­ti­kou nebo vý­ro­bou tes­to­va­cích, kon­t­rol­ních, ba­li­cích a dal­ších stro­jů. Před­sta­ví ino­va­tiv­ní způ­sob tvor­by ří­di­cích apli­ka­cí s vy­u­ži­tím kom­po­nent plat­for­my KINGSTAR: Win­dows+RTX, Fiel­d­bus, ří­ze­ní po­hy­bů Mo­ti­on Con­t­rol, soft­wa­ro­vé PLC a stro­jo­vé vi­dě­ní Ma­chi­ne vi­si­on – to vše v kon­tex­tu stra­te­gie Prů­mys­lu 4.0.

Pro­gre­siv­ní způ­sob tvor­by ří­di­cích apli­ka­cí

Tech­no­lo­gic­ký po­krok a vzrůs­ta­jí­cí in­te­gra­ce prvků při vý­ro­bě mo­der­ních kom­po­nent, ze kte­rých se vy­tvá­ře­jí ří­di­cí apli­ka­ce pro po­kro­či­lou au­to­ma­ti­za­ci, při­ná­še­jí zá­sad­ní ná­růst spo­leh­li­vos­ti, do­stup­nos­ti a uni­ver­zál­nos­ti po­u­ži­tí. To ote­ví­rá dveře pro ma­so­vé po­u­ži­tí mo­der­ních kom­po­nent při tvor­bě ří­di­cích sys­té­mů me­cha­t­ro­nic­kých apli­ka­cí v běžné prů­mys­lo­vé praxi.
Této sku­teč­nos­ti vy­u­ží­vá plat­for­ma KINGSTAR, která umožňuje lehce na­vr­ho­vat, vy­ví­jet a in­te­gro­vat apli­ka­ce pro ří­ze­ní stro­jů jen s vy­u­ži­tím obec­ně do­stup­né­ho hard­wa­ru a tvor­bou soft­wa­ro­vých ovla­da­čů. To v prin­ci­pu ob­ná­ší re­a­li­za­ci au­to­ma­ti­zač­ní lo­gi­ky soft­warem v IPC (běž­ném In­dustrial PC) se sí­ťo­vě při­po­je­ným stan­dard­ním I/O hard­warem li­bo­vol­ných vý­rob­ců. Plat­for­ma KINGSTAR osvo­bo­zu­je kon­struk­té­ry, neboť na­hra­zu­je pro­pri­e­tár­ní hard­ware obec­ně do­sa­ži­tel­ným, soft­wa­ro­vě ří­ze­ný­mi ovla­da­či po­hy­bů a po­lo­ho­va­cí­mi sys­témy se stro­jo­vým vi­dě­ním. Tyto ří­di­cí apli­ka­ce se vy­tvá­ře­jí rych­le, ce­no­vě velmi efek­tiv­ně, včet­ně je­jich ná­sled­né údrž­by a dal­ší­ho roz­vo­je. Plat­for­ma KINGSTAR je ur­če­na pro re­a­li­za­ci ro­bo­tic­kých, tes­to­va­cích, tří­di­cích a dal­ších stro­jů a sou­stro­jí. Umož­ní firmě do­dá­vat v krát­kém čase přes­né ří­ze­ní prů­mys­lo­vých stro­jů na bázi IPC s vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tou a za po­lo­vi­nu ceny hard­wa­ro­vé­ho pro­pri­e­tár­ní­ho ře­še­ní.

KINGSTAR SYSTEM ARCHITECTURE-1208

Před­nos­ti plat­for­my

Od­bor­ní­ky zod­po­věd­né za tech­nic­ká ře­še­ní a roz­voj au­to­ma­ti­zač­ních pro­střed­ků u zá­kaz­ní­ků nebo ve vlast­ní firmě jistě za­ujme, že je plat­for­ma KINGSTAR hard­wa­ro­vě ne­zá­vis­lá, ovlá­dá hard­ware růz­ných zna­ček a je kom­pa­ti­bil­ní s řadou stan­dar­dů pro in­te­gra­ci apli­ka­cí. V běž­ných prů­mys­lo­vých PC po­sky­tu­je vy­ni­ka­jí­cí kva­li­tu ří­ze­ní s přes­nos­tí real-time, zá­ro­veň na­hra­zu­je veš­ke­rou sig­ná­lo­vou pro­pri­e­tár­ní ka­be­láž struk­tu­ro­va­nou ka­be­lá­ží sítě Ether­CAT. Za­po­jo­vá­ní kom­po­nent se pro­vá­dí způ­so­bem ‚Plug-and-play‘. Pokud vás za­jí­má, čím je ře­še­ní od spo­leč­nos­ti In­ter­val­Ze­ro v ob­las­ti au­to­ma­ti­za­ce stro­jů v dneš­ní době prů­lo­mo­vé, jak ga­ran­tu­je zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty vý­vo­je i údrž­by apli­ka­cí či zda lze do apli­ka­cí lehce při­dá­vat další prvky ří­ze­ní nebo pro­to­ko­ly tře­tích stran, při­hlas­te se na od­bor­nou kon­fe­ren­ci – re­gis­tra­ce je spuš­tě­ná na webu spo­leč­nos­ti da­ta­Part­ner. O klí­čo­vých té­ma­tech včet­ně před­sta­ve­ní ukáz­ky demo po­u­ži­tí budou ho­vo­řit ex­per­ti ze spo­leč­nos­ti In­ter­val­Ze­ro. Vstup pro od­bor­nou ve­řej­nost je zdar­ma.

Více o kon­fe­ren­ci a re­gis­tra­ce na webu datapartner.cz.


Mohlo by vás zajímat: