Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Altair FEKO workshop

Pátek, 21 Únor 2020 16:27

Tags: Advan­ced En­gi­nee­ring | Altair | Brno | CAE | ECAD | EM pole | FEKO | FEKT | Semináře | VUT

FEKO workshop VUT 2020-2008Advan­ced En­gi­nee­ring a FEKT VUT v Brně zvou na tech­nic­ký se­mi­nář, který se bude konat 25. břez­na 2020. Na pro­gra­mu je úvod do port­fo­lia EM ře­še­ní Al­tair FEKO od Al­tair En­gi­nee­rin­gu a si­mu­la­ce vy­so­ko­frekvenč­ních EM polí. Dále pak apli­ka­ce pro au­to­mo­bi­lo­vý prů­my­sl, le­tec­tví, obran­ný prů­my­sl a zdra­vot­nic­tví a no­vin­ky v Al­tair FEKO. Před­ná­šet bude Tor­ben Voigt z Al­tai­ru, který bude oče­ká­vat otáz­ky účast­ní­ků během před­náš­ky i v zá­vě­reč­né dis­ku­si.

Se­mi­nář tak je dobrou pří­le­ži­tos­tí pro vý­mě­nu zku­še­nos­tí mezi stá­va­jí­cí­mi uži­va­te­li FEKO nebo i uži­va­te­li ji­ných ná­stro­jů. Akce se koná ve stře­du 25. břez­na 2020 od 13:00 do 15:00 hodin na FEKT VUT, Tech­nic­ká 12, Brno v za­se­da­cí míst­nos­ti ústa­vu ra­di­o­elek­tro­ni­ky(dveře SE 6.121, 6. patro).
Re­gis­tro­vat se mů­že­te ZDE.

Sle­duj­te také sérii webi­ná­řů pro návrh antén s vy­u­ži­tím Al­tair FEKO – 5. břez­na. 19. břez­na a 2. dubna. Do­zví­te se více o si­mu­la­cích vy­so­ko­frekvenč­ních EM polí, op­ti­ma­li­za­ci ná­vr­hu antén s po­mo­cí stro­jo­vé­ho učení, apli­ka­cích pro návrh 5G sítí nebo ře­še­ních elek­tro­mag­ne­tic­ké kom­pa­ti­bi­li­ty. Více na web.altair.com/feko-webinar-series-2020.


Mohlo by vás zajímat: