Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Stavební veletrh Brno 2020 už tento týden

Pondělí, 24 Únor 2020 10:33

Tags: Brno | Dřevo a stavby | Luxion | Mobitex | Stavební veletrh | Stavebnictví | Veletrhy

SVB2020 DSC02683-2009Ve dnech 26.–29. února 2020 se koná na br­něn­ském vý­sta­viš­ti Sta­veb­ní ve­letrh Brno, spo­je­ný s dal­ší­mi ak­ce­mi Dřevo a stav­by Brno (DSB) a Mo­bi­tex. Sta­veb­ní ve­letrh pre­zen­tu­je prů­řez od­vět­vím sta­veb­nic­tví a po­krý­vá re­a­li­za­ce sta­veb, sta­veb­ní ře­mes­la a tech­no­lo­gie, sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly a vý­rob­ky, sta­veb­ní kon­struk­ce a tech­nic­ké za­ří­ze­ní budov. Ter­mín ko­ná­ní ve­letr­hu na za­čát­ku roku má umož­nit zís­ká­ní po­třeb­ných in­for­ma­cí, pře­hle­du o no­vin­kách nebo na­le­ze­ní re­a­li­zá­to­rů a do­da­va­te­lů sta­veb ještě před za­há­je­ním sta­veb­ní sezóny. Hlav­ním té­ma­tem Sta­veb­ní­ho ve­letr­hu 2020 a DSB bude Vnitř­ní pro­stře­dí budov a te­pel­ný kom­fort, které se bude pro­lí­nat všemi čtyř­mi dny ve­letr­hu.

Za­mě­ří se na té­ma­ta ze­le­ných střech a fasád, to­pe­ní a chla­ze­ní, vě­trá­ní a stí­ně­ní nebo osvět­le­ní a akus­ti­ky. Na ná­vštěv­ní­ky z řad od­bor­né i ši­ro­ké ve­řej­nos­ti čeká kromě pre­zen­ta­ce pro­duk­tů, prak­tic­kých uká­zek a za­jí­ma­vých před­ná­šek také řada bez­plat­ných po­ra­den­ských cen­ter či stu­dent­ské sou­tě­že a ukáz­ky prací učňů po­řá­da­ných na pod­po­ru ře­me­sel.

Dřevo a stav­by Brno

Ve­letrh DSB – Dřevo a stav­by Brno před­sta­vu­je uce­le­nou pre­zen­ta­ci oborů dře­vě­ných sta­veb a kon­struk­cí, ma­te­ri­á­lů pro dře­vostav­by a kon­struk­ce, zá­kla­dy a opláš­tě­ní pro dře­vostav­by a dal­ších oborů, které jsou úzce spja­ty s dře­vostav­ba­mi.

Mo­bi­tex

Ve­letrh ná­byt­ku a in­te­ri­é­ro­vé­ho de­sig­nu Mo­bi­tex před­sta­vu­je nej­no­věj­ší tren­dy ve vy­ba­ve­ní in­te­ri­é­ru a doplňcích byd­le­ní. Na jed­nom místě si mů­že­te pro­hléd­nout a vy­zkou­šet pre­zen­ta­ci před­ních vý­rob­ců a do­da­va­te­lů ná­byt­ku a by­to­vé­ho vy­ba­ve­ní, kteří pů­so­bí na čes­kém trhu.
Hlav­ním té­ma­tem do­pro­vod­né­ho pro­gra­mu je výběr kva­lit­ní­ho a zdra­vot­ně ne­zá­vad­né­ho ná­byt­ku. Ve­letrh se bude vě­no­vat také kva­lit­ní­mu ná­byt­ku od čes­kých ná­byt­ká­řů, za­ří­ze­ní ma­lo­me­tráž­ních bytů nebo svět­lu z po­hle­du de­signo­vé­ho prvku in­te­ri­é­ru. Na ná­vštěv­ní­ky čeká mi­s­trov­ství České re­pub­li­ky v oboru truh­lář a ex­po­ná­to­vé sou­těž­ní pře­hlíd­ky Grand Prix Mo­bi­tex v sek­cích Vy­sta­vo­va­tel a Stu­dent. Ve­letrh na­bí­zí mož­nost pro se­tká­ní ar­chi­tek­tů, de­sig­né­rů a stu­den­tů těch­to oborů.

Pro pro­jek­tan­ty, ná­vr­há­ře a de­sig­né­ry už dávno nejsou sta­veb­ní ve­letrhy v Brně to, co bý­va­ly. A tak nej­spíš opět ne­na­ra­zí na do­da­va­te­le soft­wa­ru pro tuto ob­last, kromě spo­leč­nos­ti Lu­mi­art­soft, na­bí­ze­jí­cí pro­dukt Lu­mi­on, jež je uve­de­na v ka­ta­lo­gu vy­sta­vo­va­te­lů. Uvi­dí­me, možná se ob­je­ví i 3e Praha En­gi­nee­ringŠpi­nar – soft­ware, v on-line ka­ta­lo­gu na webu Ve­letrhů Brno však tyto firmy 2 dny před za­há­je­ním ve­letr­hu uve­de­ny nejsou.


Mohlo by vás zajímat: