Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Změny impulzem růstu na Hannover Messe 2020

Pondělí, 24 Únor 2020 13:45

Tags: 2020 | Hannover Messe | Industrial Transformation | Veletrhy | Výstavy

DSC04468-2009Ve­letrh Han­no­ver Messe 2020 a jeho hlav­ní téma In­dustrial Trans­for­mati­on ukáže šance a po­ten­ci­á­ly, které ply­nou z ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, ros­tou­cí­ho množ­ství stále rych­le­ji dis­po­ni­bil­ních dat a stou­pa­jí­cí­ho po­vě­do­mí o ochra­ně kli­ma­tu. Svět mění nej­ví­ce di­gi­ta­li­za­ce, in­di­vi­du­a­li­za­ce, ochra­na kli­ma­tu a de­mo­gra­fic­ká pro­mě­na. Sou­čas­ný prů­my­sl je po­sta­ven před gi­gan­tic­ký úkol. Rám­co­vé eko­no­mic­ko-po­li­tic­ké pod­mín­ky vy­tvá­ře­jí do­da­teč­né zne­snad­ně­ní za­cho­vá­ní spo­leh­li­vých part­ner­ství. Han­no­ver Messe ukáže glo­bál­ní­mu prů­mys­lu cestu. Změny ve způ­so­bu ži­vo­ta, vý­ro­by a práce pro­bí­ha­jí velmi rych­le.

Prů­my­sl je no­si­te­lem změny. Na Han­no­ver Messe 2020 před­ve­de při­bliž­ně 5500 vy­sta­vo­va­te­lů, jak se trans­for­ma­ce daří a ukáže změnu jako vý­cho­dis­ko růstu a po­kro­ku.

Data zdro­jem efek­ti­vi­ty a zá­kla­dem stro­jo­vé­ho učení

Data jsou su­ro­vi­nou a zá­kla­dem růstu. Ruku v ruce s di­gi­ta­li­za­cí vzni­ká v prů­mys­lo­vé vý­ro­bě gi­gan­tic­ké množ­ství dat. Sou­čas­ně se pro­hlu­bu­je schop­nost je­jich smys­lu­pl­né in­ter­pre­ta­ce a na­sa­ze­ní, které ge­ne­ru­je zisk. Stále větší podíl po­sky­to­va­te­lů clou­dů na Han­no­ver Messe svěd­čí o tom, že se na­chá­zí­me na prahu zcela no­vé­ho vý­vo­je. Po­dob­ně jako v roce 2007 na­stou­pi­ly své ví­těz­né ta­že­ní první apli­ka­ce pro chyt­ré te­le­fo­ny, pro­sa­zu­je se dnes v to­vár­nách vy­hod­no­co­vá­ní dat pro­střed­nic­tvím clou­dů nebo tech­no­lo­gie edge-com­pu­ting. Ře­še­ní jsou pro­po­je­ná, stro­je a sys­témy spolu ko­mu­ni­ku­jí a au­to­nomně si vyměňují in­for­ma­ce. Soft­ware má za úkol do­ku­men­to­vat, kon­t­ro­lo­vat a si­mu­lo­vat. Zvy­šu­je se tak efek­ti­vi­ta, ale sou­čas­ně slou­ží data jako zá­klad stro­jo­vé­ho učení a umělé in­te­li­gen­ce.
Pře­hlíd­ka Di­gi­tal Eco­sys­tems před­sta­ví zá­kla­dy pro pro­po­je­ní stro­jů, vý­rob­ních za­ří­ze­ní a in­tra­lo­gis­tic­kých pro­ce­sů. Tomu, kdo nejde s dobou, zbude velmi brzy jen za­mě­ni­tel­ný pro­dukt. Soft­wa­ro­vá ře­še­ní ur­če­ná pro fle­xi­bil­ní vý­ro­bu nebo plat­for­my B2B vy­u­ží­va­ná v prů­mys­lu před­sta­ví na ve­letr­hu Han­no­ver Messe firmy jako Ama­zon Web Ser­vi­ces, Cisco, Go­o­gle, HU­A­WEI, IBM, Intel, Kasper­sky, Micro­soft, SAP, Si­e­mens PLM nebo Soft­ware AG.

5G pro prů­my­sl

Po úspěš­né pre­mi­é­ře v mi­nu­lém roce bude na ve­letr­hu Han­no­ver Messe opět vy­bu­do­vá­no tes­to­va­cí pole 5G. Firmy na­bí­ze­jí­cí sítě i je­jich uži­va­te­lé před­ve­dou mož­nos­ti no­vé­ho te­le­ko­mu­ni­kač­ní­ho stan­dar­du. Pře­nos dat v re­ál­ném čase s vy­so­kou mírou za­bez­pe­če­ní má enorm­ní vý­znam pře­de­vším pro di­gi­tál­ní pro­po­je­ní prů­mys­lu, proto bude v ha­lách č. 3 a 21 vy­tvo­ře­na funkč­ní síť 5G. Na ve­letr­hu bude řada pře­hlí­dek pro­po­je­ná stan­dar­dem 5G. Roz­ma­ni­tost pří­kla­dů prů­mys­lo­vé­ho vy­u­ži­tí v re­ál­né 5G síti na jed­nom místě je svě­to­vým uni­ká­tem.

Vý­ro­ba a lo­gis­ti­ka kon­ver­gu­jí

Di­gi­ta­li­za­ce je už dnes zá­sad­ním mo­to­rem in­tra­lo­gis­ti­ky. Vše za­čí­ná v au­to­ma­ti­zo­va­ném skla­du, ve kte­rém soft­wa­ro­vé pro­gra­my řídí ope­ra­ce, na­vi­gu­jí po ha­lách sa­mo­stat­né ro­bo­ty a do­prav­ní sys­témy bez ři­di­če dva­cet čtyři hodin denně, vy­chys­tá­va­jí pro cí­lo­vé místo ma­te­ri­ál ve správ­ném oka­mži­ku v po­ža­do­va­ném množ­ství. Také pro­po­je­ní vý­rob­ních a lo­gis­tic­kých pro­ce­sů, které umožňuje ještě efek­tiv­něj­ší a fle­xi­bil­něj­ší a sou­čas­ně lev­něj­ší vý­ro­bu, je stále těs­něj­ší. Ře­še­ní pro lo­gis­ti­ku a in­tra­lo­gis­ti­ku budou proto letos na ve­letr­hu Han­no­ver Messe hrát ústřed­ní úlohu.

Ino­va­ce při ochra­ně kli­ma­tu pro uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní vý­ro­bu

Ener­ge­tic­ká ná­roč­nost prů­mys­lo­vé vý­ro­by je znač­ná. Efek­tiv­nost vy­u­ží­vá­ní zdro­jů a ener­gie a rov­něž uh­lí­ko­vě ne­ut­rál­ní vý­ro­ba jsou sou­čás­tí agen­dy pro prů­my­sl už mnoho let.
Ak­tu­ál­ní spo­le­čen­ská de­ba­ta o ochra­ně kli­ma­tu se stává hnací silou pro špič­ko­vé tr­va­le udr­ži­tel­né tech­no­lo­gie a kli­ma­tic­ky ne­ut­rál­ní ob­chod­ní mo­de­ly. Vzni­ka­jí tak efek­tiv­ní chyt­rá ře­še­ní pro ener­ge­ti­ku, obě­ho­vé hos­po­dář­ství (ci­r­cu­lar eco­no­my) nebo lehké stav­by, která mají nejen zvrá­tit změnu kli­ma­tu, ale sou­čas­ně také při­nést eko­no­mic­ký úspěch. Ochra­na kli­ma­tu a udr­ži­tel­ná prů­mys­lo­vá po­li­ti­ka spolu nutně sou­vi­sí – ta­ko­vé je hlav­ní po­sel­ství ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020.

Vodík jako motor prů­mys­lu

Vodík a pa­li­vo­vé člán­ky se stále více do­stá­va­jí do cen­t­ra po­zor­nos­ti. V mnoha apli­ka­cích in­frastruk­tu­ry a v prů­mys­lu se vy­u­ží­va­jí už dnes. Me­zi­ná­rod­ní plat­for­ma „Hyd­ro­gen + Fuel Cells Eu­ro­pe“ je na ve­letr­hu Han­no­ver Messe už řadu let zdro­jem im­pul­zů pro roz­voj eko­no­mi­ky za­lo­že­né na vy­u­ží­vá­ní vo­dí­ku. Plat­for­ma po­skyt­ne kom­plex­ní po­hled na vý­ro­bu a vy­u­ží­vá­ní ener­gie, mo­bi­li­tu a sou­čin­nost sek­to­rů sta­veb­nic­tví, prů­mys­lu, do­pra­vy a ener­ge­ti­ky. Letos za­zna­me­ná re­kord­ní účast dvou sto­vek vy­sta­vo­va­te­lů z ce­lé­ho světa.
In­frastruk­tu­ra pro elek­tro­mo­bi­li­tu a po­třeb­né tech­no­lo­gie budou v Han­no­ve­ru vel­kým té­ma­tem. Ve­letrh Han­no­ver Messe na­bíd­ne ře­še­ní pro pro­po­je­nou mo­bi­li­tu od do­prav­ních sys­té­mů a tech­no­lo­gií na­klád­ky přes ener­ge­tic­kou in­frastruk­tu­ru až po sta­ci­o­nár­ní zá­sob­ní­ky na skla­do­vá­ní ener­gie.

Tech­no­lo­gic­ké startu­py hýbou prů­mys­lem

Díky di­gi­ta­li­za­ci teď do­ká­žou malé firmy totéž, co velké firmy. Startu­py při­chá­ze­jí s ra­zant­ní­mi ná­pa­dy a tech­no­lo­gi­e­mi, které mají sílu se pro­sa­dit.
Více než 250 tech­no­lo­gic­kých startu­pů z ce­lé­ho světa ukáže na ve­letr­hu Han­no­ver Messe soft­wa­ry na bázi umělé in­te­li­gen­ce, apli­ka­ce vir­tu­ál­ní re­a­li­ty, sen­zo­ro­vé tech­no­lo­gie, chyt­ré ma­te­ri­á­ly nebo in­te­li­gent­ní ener­ge­tic­ká ře­še­ní pro trans­for­ma­ci prů­mys­lu.
Své před­sta­vy na ve­letr­hu uká­žou nejen mladí. In­donésie, part­ner­ská země ve­letr­hu Han­no­ver Messe 2020, se také velmi pů­so­bi­vě při­pra­vu­je na bu­douc­nost a kráčí roz­hod­ným kro­kem smě­rem k Prů­mys­lu 4.0.


Mohlo by vás zajímat: