Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Zmírnění hrůzy CAD povrchů

Čtvrtek, 27 Únor 2020 11:09

Tags: CAD | Data | Full Repair | Opravy | Plochy | Povrchy | Převody | TransMagic

TransMagic surfaces vs solids-2009Pokud jste někdy ote­vře­li sou­bor CAD v So­li­dworks nebo ja­ké­ko­liv jiné CAD apli­ka­ci a tam, kde jste oče­ká­va­li jed­no­li­tý vo­do­těs­ný model jste našli de­sít­ky nebo do­kon­ce stov­ky ne­sou­ro­dých po­vrchů, znáte hrůzu po­vrchů. Vy­hý­bá­ní se ne­žá­dou­cím po­vrchům za­čí­ná zís­ká­ním nej­lep­ší­ho CAD for­má­tu, který mů­že­te mít, po­u­ži­tím nej­lep­ší­ho do­stup­né­ho pře­kla­da­če a v pří­pa­dě po­tře­by vy­u­ží­vá­ním po­kro­či­lých ná­stro­jů pro opra­vu. Spo­leč­nost TransMa­gic při­pra­vi­la tři člán­ky s ná­sle­du­jí­cí­mi té­ma­ty: výběr správ­né­ho CAD for­má­tu, jak může plná opra­va znovu za­chy­tit záměr ná­vr­hu a po­kro­či­lé ná­stro­je pro opra­vu CAD mo­de­lu.

Za­tím­co první člá­nek píše o šesti dů­vo­dech, proč se vy­hnout sou­bo­rům IGES, druhý zmiňuje po­stup úplné opra­vy a vy­la­dě­ní po­vrchu 3D mo­de­lu po­mo­cí ná­stro­jů TransMa­gic Full Re­pair, a třetí pak při­dá­vá mož­nos­ti po­u­ži­tí dalších oprav­ných ná­stro­jů.

Pře­čtě­te si další in­for­ma­ce o vý­bě­ru správ­nýchCAD  for­má­tů zde.
Pře­čtě­te si o tom, jak pomůže Full Re­pair znovu zís­kat záměr ná­vr­hu zde.
Pře­čtě­te si více o po­kro­či­lých ná­stro­jích pro opra­vu CAD mo­de­lu zde.


Mohlo by vás zajímat: