Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Hexagon rozšiřuje řešení Smart Factory a kupuje Romax

Pondělí, 02 Březen 2020 16:58

Tags: CAE | ECAD | Elektromechanické pohony | Hexagon | Romax Technology | Smart Factory

Romax Technology akvizice-2010Spo­leč­nost He­xa­gon AB ozná­mi­la po­de­psá­ní do­ho­dy o koupi fir­my Ro­max Tech­no­lo­gy Li­mi­ted, před­ní­ho po­sky­to­va­te­le soft­wa­ru Com­pu­ter Aided En­gi­nee­ring (CAE) pro ná­vrh a si­mu­la­ci elek­tro­me­cha­nic­kých po­ho­nů. Větší za­mě­ře­ní na ener­ge­tic­kou účin­nost a zrych­le­ný po­sun k elek­tri­fi­ka­ci při­ná­ší nové tech­nic­ké pro­blémy, které vy­ža­du­jí zvý­še­né po­u­ží­vá­ní si­mu­lač­ních ná­stro­jů v raném stá­diu ži­vot­ní­ho cyklu ná­vr­hu. Ro­max Tech­no­lo­gy při­ná­ší více než 30 let zku­še­nos­tí s elek­tro­me­cha­nic­kou si­mu­la­cí a op­ti­ma­li­za­cí mut­li­fy­zi­kál­ní­ho ná­vr­hu.

Clou­do­vá plat­for­ma MBSE (Model-Based Sys­tems En­gi­nee­ring) Ro­max Nexus po­sky­tu­je kom­plet­ní pra­cov­ní po­stup pro na­vr­ho­vá­ní, si­mu­la­ci a do­dáv­ku ener­ge­tic­ky účin­ných sys­té­mů po­ho­nů a ge­ne­ro­vá­ní ener­gie na­stu­pu­jí­cí ge­ne­ra­ce, což umož­ňu­je kon­struk­té­rům spo­lu­pra­co­vat a op­ti­ma­li­zo­vat elek­tric­ké a me­cha­nic­ké ná­vrhy sou­čas­ně. Si­mu­la­cí pro­vo­zu ce­lé­ho sys­té­mu – mo­to­ru, pře­vo­do­vek, lo­ži­sek a skří­ní – lze op­ti­ma­li­zo­vat účin­nost po­hon­ných jed­no­tek au­to­mo­bi­lů, le­ta­del nebo vě­tr­ných tur­bín a zvý­šit akční roz­sah ba­te­rií elek­tric­kých vo­zi­del.
He­xa­gon chce bo­jo­vat proti změ­nám kli­ma­tu a sni­žo­vat emise skle­ní­ko­vých plynů. Akvi­zi­ce tech­no­lo­gie Ro­max mu má umož­nit vy­ho­vět ros­tou­cí po­tře­bě elek­tri­fi­ka­ce a po­skyt­nout zá­kaz­ní­kům in­te­gro­va­né ná­stro­je, které po­mo­hou in­že­nýr­ským tý­mům vy­ví­jet ener­ge­tic­ky účin­ná elek­tric­ká vo­zi­dla příš­tích ge­ne­ra­cí. Elek­tri­fi­ka­ce je ros­tou­cím tren­dem v au­to­mo­bi­lo­vém a le­tec­kém prů­mys­lu, ale také před­sta­vu­je nové pří­le­ži­tos­ti pro He­xa­gon při vý­vo­ji sys­té­mů ob­no­vi­tel­né ener­gie.
Romax Tech­no­lo­gy se síd­lem v Not­tingha­mu ve Velké Bri­tá­nii má při­bliž­ně 240 za­měst­nan­ců po celém světě a ob­slu­hu­je více než 250 zá­kaz­ní­ků v au­to­mo­bi­lo­vém, le­tec­kém, vě­tr­ném, ná­moř­ním, lo­žis­ko­vém a že­lez­nič­ním prů­mys­lu. Spo­leč­nost bude pů­so­bit v rámci di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon. Do­kon­če­ní trans­ak­ce (uza­vře­ní) pod­lé­há stan­dard­ním re­gu­lač­ním schvá­le­ním.


Mohlo by vás zajímat: