Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Průzkum MiR o velkém potenciálu AMR robotů

Úterý, 03 Březen 2020 16:26

Tags: AMR | Automotive | Elektrotechnika | MiR | Mobilní | Roboty | Spedice

AMR automotive industry-2020 Mo­bi­le In­dustrial Ro­bots (MiR) na zá­kla­dě svého prů­zku­mu mezi ame­ric­ký­mi prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky zjis­til, že v příš­tích dvou le­tech o au­to­ma­ti­za­ci své in­ter­ní lo­gis­ti­ky s po­mo­cí AMR ro­bo­tů uva­žu­je cel­kem 78 % firem. Prů­zkum byl pro­ve­den mezi pod­ni­ky z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, elek­tro­tech­ni­ky, FMCG a 3PL lo­gis­ti­ky. Prů­zkum se rov­něž za­mě­řil na oče­ká­va­né pří­no­sy a klí­čo­vé ba­ri­é­ry in­te­gra­ce au­to­nomních mo­bil­ních ro­bo­tů do pro­vo­zů. Podle ob­chod­ní­ho ře­di­te­le MiR pro střed­ní a vý­chod­ní Ev­ro­pu Je­spe­ra S. Thim­se­na au­to­ma­ti­za­ce vy­tvá­ří nové pří­le­ži­tos­ti pro bez­peč­něj­ší, čist­ší a pro­duk­tiv­něj­ší pra­cov­ní pro­stře­dí.

Pod­ni­ky muse­jí udr­žet kon­ku­ren­ce­schop­nost s vy­u­ži­tím úspor času, re­duk­cí ná­kla­dů a efek­tiv­něj­ší re­ak­cí na po­ža­dav­ky zá­kaz­ní­ků. Prů­zkum pro­ká­zal, že tvr­ze­ní zá­kaz­ní­ků o rych­lém a efek­tiv­ním způ­so­bu au­to­ma­ti­za­ce vni­t­ro­pod­ni­ko­vé pře­pra­vy od­po­ví­da­jí v pří­pa­dě AMR tech­no­lo­gií re­a­li­tě.

Nej­vět­ší­mi op­ti­mis­ty v ob­las­ti in­te­gra­ce AMR ro­bo­tů do lo­gis­ti­ky z po­hle­du jed­not­li­vých od­vět­ví jsou au­to­mo­bi­lo­vé spo­leč­nos­ti, když během příš­tích dvou let zva­žu­je im­ple­men­ta­ci 88 % z nich. Z elek­tro­tech­nic­kých spo­leč­nos­tí vidí mož­nost na­sa­ze­ní během dvou let 60 %, dal­ších 30 % od tří do pěti let. V seg­men­tu rych­lo­ob­rát­ko­vé­ho zboží (FMCG) je to 58 % pod­ni­ků během dvou let, stej­ně jako u ne­zá­vis­lých po­sky­to­va­te­lů spe­dič­ních slu­žeb (3PL).

Na­sa­ze­ní au­to­nomních ro­bo­tů po­sky­tu­je vý­znam­né ob­chod­ní pří­no­sy, od op­ti­ma­li­za­ce pra­cov­ních a pro­voz­ních ná­kla­dů až po zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, přes­nos­ti do­da­cích ter­mí­nů a efek­ti­vi­ty. Velký po­ten­ci­ál vidí opět zejmé­na firmy z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, kdy 64 % spo­leč­nos­tí po­va­žu­je na­sa­ze­ní AMR tech­no­lo­gií za pří­nos­né pro cel­ko­vé ná­kla­dy, bez­peč­nost a kva­li­tu. 16 % au­to­mo­bi­lo­vých pod­ni­ků navíc po­va­žu­je AMR za kon­ku­renč­ní vý­ho­du. V pří­pa­dě FMCG seg­men­tu vidí vý­ho­dy v ob­las­ti ná­kla­dů, bez­peč­nos­ti a kva­li­ty do­kon­ce 79 %, na dru­hou stra­nu je o tom­též pře­svěd­če­no 43 % elek­tro­tech­nic­kých pod­ni­ků a jen 25 % po­sky­to­va­te­lů 3PL spe­di­ce.

Více než 50 % re­spon­den­tů jak z au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu tak spe­di­ce uved­lo, že nej­vět­ší pře­káž­ku po­kro­či­lých au­to­ma­ti­zač­ních pro­jek­tů před­sta­vu­je ne­do­sta­tek kva­li­fi­ko­va­né­ho per­so­ná­lu. V elek­tro­tech­nic­kém seg­men­tu se takto vy­já­d­ři­lo 35 % re­spon­den­tů a v od­vět­ví FMCG 30 % re­spon­den­tů. Více než po­lo­vi­na re­spon­den­tů ze všech od­vět­ví se rov­něž vy­já­d­ři­la, že in­ves­ti­ce do je­jich au­to­ma­ti­zač­ních pro­jek­tů mají po­ma­lou ná­vrat­nost. Téměř 40 % FMCG a elek­tro­tech­nic­kých pod­ni­ků navíc tvrdí, že je­jich pro­ce­sy jsou před­mě­tem častých změn či nejsou na­to­lik ma­so­vé, aby je bylo možné au­to­ma­ti­zo­vat.

Im­ple­men­ta­ce nové tech­no­lo­gie jako AMR se často ozna­ču­je jako tech­nic­ká či tech­no­lo­gic­ká in­ves­ti­ce a při­tom se jedná pře­de­vším o pod­po­ru ob­chod­ních pro­ce­sů. Sdí­le­né zku­še­nos­ti ta­ko­vých zá­kaz­ní­ků jako
Whi­rl­pool v Pol­sku či Vis­te­on na Slo­ven­sku mohou po­mo­ci dal­ším fir­mám po­ro­zu­mět ob­rov­ské­mu po­ten­ci­á­lu, který au­to­ma­ti­za­ce in­ter­ní lo­gis­ti­ky na­bí­zí.

O prů­zku­mu

Stu­die byla pro­ve­de­na na konci roku 2019 mezi 117 ame­ric­ký­mi prů­mys­lo­vý­mi pod­ni­ky ze čtyř od­vět­ví – au­to­mo­ti­ve, elek­tro­tech­nic­ká vý­ro­ba, 3PL spe­di­ce a vý­ro­ba rych­lo­ob­rát­ko­vé­ho zboží (FMCG). Zprá­va byla do­pl­ně­na o 20 in­ter­view s před­sta­vi­te­li glo­bál­ní­ho ma­nage­men­tu z vý­rob­ních a lo­gis­tic­kých spo­leč­nos­tí. Další in­for­ma­ce byly zís­ká­ny z ana­lýz ve­řej­ně do­stup­ných in­for­ma­cí re­le­vant­ních před­mě­tu této stu­die.
Více in­for­ma­cí lze na­lézt na www.mobile-industrial-robots.


Mohlo by vás zajímat: