Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Merck a AMCM/EOS spolupracují při 3D tisku tablet

Středa, 04 Březen 2020 11:16

Tags: 3D tisk | AMCM | EOS | Merck | Tabletky

Infographic AdditiveManufacturingTablets RGB  Content-2010Spo­leč­nos­ti Merck a AMCM z ně­mec­ké­ho Starnber­gu ozná­mi­ly do­ho­du o spo­lu­prá­ci v ob­las­ti 3D tisku tablet. Tedy oprav­du tablet jako pi­lu­lek, ni­ko­liv table­tů. AMCM na­bí­zí při­způ­so­be­ná ře­še­ní adi­tiv­ní vý­ro­by a je sester­skou spo­leč­nos­tí firmy EOS, známé z ob­las­ti 3D tisku. Spo­lu­prá­ce se za­mě­řu­je na vývoj a vý­ro­bu table­to­vých pří­prav­ků vy­ho­vu­jí­cích prin­ci­pům GMP (Good Ma­nu­factu­ring Practi­ce – Správ­ná vý­rob­ní praxe) pro kli­nic­ká hod­no­ce­ní v prv­ním kro­ku a poz­dě­ji také na ko­merč­ní vý­rob­ní služ­by.

Pro­střed­nic­tvím to­ho­to part­ner­ství může být umož­něn nový zjed­no­du­še­ný pro­ces kli­nic­ké­ho vý­vo­je léčiv za po­u­ži­tí me­to­dy fúz­ní­ho práš­ko­vé­ho lože, při kte­ré laser spo­leč­ně taví a slu­ču­je prá­šek vrst­vu po vrst­vě. Kromě toho 3D tisk umož­ňu­je, aby ak­tiv­ní far­ma­ceu­tic­ký vý­voj pre­pa­rá­tu byl šká­lo­va­tel­ný a sou­čas­ně se vy­hý­bal ná­klad­ným pře­for­mu­la­cím v prů­bě­hu ce­lé­ho far­ma­ceu­tic­ké­ho vý­vo­je a ko­merč­ních vý­rob­ních pro­ce­sů. V dů­sled­ku toho může být vý­ro­ba tablet rych­lej­ší a lev­něj­ší.
Kromě výše uve­de­ných cílů je vizí umož­nit míst­ní fle­xi­bil­ní a udr­ži­tel­nou vý­ro­bu tab­let podle kon­krét­ních po­ža­dav­ků trhu a při­způ­so­be­ní po­tře­bám pa­ci­en­tů.
Vý­ro­ba tab­let nové ge­ne­ra­ce pro­střed­nic­tvím 3D tis­ku je pro­jek­tem ino­vač­ní­ho cen­t­ra v hlav­ním sídle spo­leč­nos­ti Merck v ně­mec­kém Darm­sta­d­tu. Pro­jek­to­vé týmy zde pra­cu­jí na vý­vo­ji a roz­ši­řo­vá­ní ná­pa­dů a vy­tvá­ře­jí nové pod­ni­ká­ní mezi tře­mi ob­chod­ní­mi sek­to­ry firmy Merck – He­al­thca­re, Life Scien­ce a Per­for­man­ce Ma­te­ri­als.
Další informace na www.eos.info.


Mohlo by vás zajímat: