Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Komponenty SelfLube jsou nyní ve VISI CAD

Středa, 04 Březen 2020 12:46

Tags: 3D modely | CAD | Formy | Knihovna | Komponenty | SelfLube | VISI

SelfLube-2010Spo­leč­nost Sel­fLu­be ozná­mi­la, že od 26. února jsou 3D mo­de­ly celé pro­duk­to­vé řady přes­ných sou­čás­tí forem a zá­pus­tek plně za­čle­ně­ny do kom­po­nent­ní knihov­ny VISI CAD. Uži­va­te­lé VISI nyní budou moci po­u­žít vý­kon­ný ná­stroj VISI „Bu­il­der“ k vý­bě­ru 3D mo­de­lu pro ně­kte­rou z 10 000 a více sou­čás­tí Sel­fLu­be a rych­le ji vlo­žit do 3D mo­de­lu pro na­vr­ho­va­ný ná­stroj. To vše lze pro­vést ně­ko­li­ka klik­nu­tí­mi myši. Sel­fLu­be zpří­stup­ňu­je 3D mo­de­ly svých kom­po­nent on-line ke sta­že­ní zá­kaz­ní­kům už dlou­hou dobu a bude v tom i na­dá­le po­kra­čo­vat.

Ale pro uži­va­te­le VISI šel ještě o krok dále a 3D mo­de­ly umís­til pří­mo do knihov­ny VISI, tak­že není tře­ba nic sta­ho­vat. Toto ře­še­ní eli­mi­nu­je ne­pro­duk­tiv­ní práci, kte­rou by ji­nak vy­ko­ná­val vel­mi klí­čo­vý člo­věk – kon­struk­tér ná­stro­jů. Tím se kon­struk­té­rům ote­ví­rá pro­stor dělat to, co umí nej­lé­pe – na­vr­ho­vat skvě­lé ná­stro­je.
Více o výrobci SelfLube z West Michiganu, USA, najdete na selflube.com.


Mohlo by vás zajímat: