Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

AdBiAn vytváří 3D modely stromů a pomáhá při péči o ně

Pátek, 06 Březen 2020 14:50

Tags: 3D modely | AdBiAn | Kamera | Péče | Příroda | Software | Stromy | TrueDepth

Ukazka fungovani-2010Mo­der­ní tech­no­lo­gie po­má­ha­jí pe­čo­vat o měst­skou zeleň. Soft­ware Ad­Bi­An vy­vi­nu­tý br­něn­ský­mi IT od­bor­ní­ky ve spo­lu­prá­ci s míst­ní­mi ar­bo­ris­ty, vy­tvo­ří 3D model stro­mu, na kte­rém tes­tu­je jeho sta­bi­li­tu v nej­slab­ších bo­dech. Po­sky­tu­je in­for­ma­ce o tom, jaká je jeho odol­nost vůči zlomu a vý­vra­tu při na­má­há­ní okol­ní­mi vlivy, na­pří­klad vě­trem. Po­má­há tak sta­no­vit, jak se o stro­my správ­ně sta­rat a tím při­spí­vá k je­jich lepší ži­vot­nos­ti. Mo­bil­ní apli­ka­ci, která pro soft­ware sbírá data, do­da­la spo­leč­nost Notum Tech­no­lo­gies.

Vy­u­ží­vá mimo jiné Tru­e­Depth ka­me­ru, která je u no­věj­ších smart­pho­nů po­u­ží­vá­na pro ro­ze­zná­vá­ní ob­li­če­je.
S mě­ní­cím se kli­ma­tem je nutné pe­čo­vat o stro­my, které osla­bu­je sucho a ná­sled­ně ne­do­ká­žou čelit ne­mo­cem a pa­ra­zi­tům. Je při­tom žá­dou­cí za­cho­vat co nej­ví­ce ze­le­ně ve měs­tech, ve kte­rých po­má­há sni­žo­vat tep­lo­tu. V praxi spe­ci­a­lis­té na­sbí­ra­jí v te­ré­nu data na­ske­no­vá­ním kmene při vy­u­ži­tí tech­no­lo­gie Tru­e­Depth ka­me­ry, která je u no­věj­ších smart­pho­nů po­u­ží­vá­na pro ro­ze­zná­vá­ní ob­li­če­je. Data pak pu­tu­jí na ser­ver, kde pro­bí­ha­jí vý­po­čty a vy­tvo­ří se 3D model stro­mu. Soft­ware ná­sled­ně do­ká­že vy­po­čí­tat odol­nost vůči větru, zlomu a vý­vra­tu. Sta­no­ví bez­peč­nost­ní ko­efi­ci­ent, který uka­zu­je, jaká je míra desta­bi­li­za­ce stro­mu a jakým pěs­teb­ním zá­sa­hem ho lze sta­bi­li­zo­vat. Soft­ware umí spo­čí­tat i po­zi­ti­va, která strom okolí při­ná­ší – na zá­kla­dě vstu­pů je možné od­vo­dit na­pří­klad to, kolik CO2 strom uloží, či jak při­spě­je k ochla­ze­ní okol­ní tep­lo­ty. Všech­ny tyto in­for­ma­ce po­má­ha­jí zjis­tit, jak hod­not­ný je strom pro své okolí, dává ar­gu­men­ty pro jeho ochra­nu a uka­zu­je, jak je o něj po­tře­ba pe­čo­vat.

Soft­ware na­hra­dí ruční mě­ře­ní, vý­sled­ky zpřes­ní

Doteď se ex­per­ti spo­lé­ha­li pře­váž­ně na ruční mě­ře­ní, po­pří­pa­dě pro­vá­dě­li drahé pří­stro­jo­vé testy, které spo­čí­va­ly v tom, že je na kmen stro­mu při­pev­něn akus­tic­ký to­mo­graf, který po­mo­cí ší­ře­ní zvuku dře­vem od­ha­lí vnitř­ní struk­tu­ru dřeva a roz­sah pří­pad­ných de­fek­tů. Tyto kla­sic­ké testy se však svou cenou po­hy­bu­jí kolem 10 tisíc korun za mě­ře­ní jed­no­ho stro­mu. Ad­Bi­An tak šetří pe­ní­ze i čas, daří se díky němu za­chrá­nit i hod­not­né stro­my, které by jinak byly hod­no­ce­ny jako ri­zi­ko­vé. 3D model, který soft­ware vy­tvo­ří, je navíc možné po­u­žít do vi­zu­a­li­za­cí, po­pří­pa­dě ho vy­tisk­nout na 3D tis­kár­ně.
Ad­Bi­An exis­tu­je i jako mo­bil­ní apli­ka­ce, která pro soft­ware do­dá­vá data. Po­u­ží­vá roz­bor fo­to­gra­fií pro vý­po­čty re­ál­ných pa­ra­me­t­rů stro­mu.
Kromě zá­chra­ny hod­not­ných stro­mů umožňuje soft­ware i opak – včas­né od­ha­le­ní po­ško­ze­ných a ne­bez­peč­ných stro­mů, které na po­hled pů­so­bí zdra­vě. Z měst­ské ze­le­ně je tak možné od­stra­nit stro­my, u kte­rých hrozí zlom či vý­vrat a pro své okolí tak před­sta­vu­jí ri­zi­ko.


Mohlo by vás zajímat: