Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Umělá inteligence jako nástroj pro umělce

Úterý, 10 Březen 2020 13:55

Tags: Deep Learning | Nvidia | Scott Eaton | Umělá inteligence | Umělci | Webinar

nv scott eaton webinar-2011Při ak­tu­ál­ní si­tu­a­ci ší­ří­cí­ho se ko­ro­na­vi­ru a zá­sa­hů států do ko­ná­ní růz­ných akci bude asi lépe sedět v kan­ce­lá­ři nebo doma a za­po­jo­vat se do růz­ných in­ter­ne­to­vých se­mi­ná­řů. Jeden ta­ko­vý při­pra­vi­la spo­leč­nost Nvi­dia pod ná­zvem Ar­tists + AI: Fi­gu­res, Form and other Fan­tas­ti­cal Ex­pe­ri­ments in Deep Lear­ning, tedy Uměl­ci + umělá in­te­li­gen­ce: Po­sta­vy, formy a další fan­tas­tic­ké ex­pe­ri­men­ty v in­te­li­gent­ním učení.

Webinář se koná v úterý 17. břez­na 2020 od 18:00. V této vi­zu­ál­ní slav­nos­ti zhod­no­tí Scott Eaton čtyři roky svého umě­lec­ké­ho ex­pe­ri­men­to­vá­ní se stro­jo­vým uče­ním jako kre­a­tiv­ní ná­stro­jem pro umě­lec­kou tvor­bu. Scott uka­zu­je eklek­tic­ký roz­sah úspě­chů a ne­ú­spě­chů a líčí své úsilí vy­cvi­čit vý­kon­né neu­ro­no­vé sítě, které lze po­u­žít jako ná­stro­je k re­pre­zen­ta­ci a abs­trak­ci lid­ské po­sta­vy.

Při­po­je­ním se k to­mu­to webi­ná­ři:

  • Po­cho­pí­te možnosti po­ten­ci­ál­ní po­u­ži­tí umělé in­te­li­gen­ce v tvůr­čím pro­ce­su
  • Do­sta­ne­te rady, jak začít se stro­jo­vým uče­ním
  • Do­zví­te se o mož­nos­tech a ome­ze­ních umělé in­te­li­gen­ce jako média pro uměl­ce
  • Zís­ká­te od­po­vě­di na své do­ta­zy v Otáz­kách a od­po­vě­dích

Všich­ni účast­ní­ci live webi­ná­ře budou za­řa­ze­ni do lo­so­vá­ní o gra­fic­kou kartu Nvi­dia Quadro RTX 4000.

REGISTROVAT SE MŮŽETE NA INFO.NVIDIA.COM/SCOTT-EATON-REG-PAGE

V e-mailu upo­zorňují­cím na tento webi­nář je uve­den čas 10:00am – 11:00am PST, což je asi omyl, pro­to­že ak­tu­ál­ně platí čas PDT a roz­díl -6 hodin od SEČ.


Mohlo by vás zajímat: