Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ModuleWorks a TOPSOLID spolupracují na 5osém obrábění

Pondělí, 16 Březen 2020 14:52

Tags: 5osé | ModuleWorks | Obrábění | Spolupráce | Strojírenství | TopSolid

5ose obrabeni-TopSolidModuleWorks-2012Spo­leč­nos­ti Mo­du­leWorksTop­So­lid po­de­psa­ly part­ner­skou smlou­vu, která umožňuje Top­So­li­du po­u­ží­vat 5osé ob­rá­bě­cí kom­po­nen­ty Mo­du­leWorks pro zrych­le­ní vý­vo­je soft­wa­ru a zvý­še­ní vý­ko­nu a funkč­nos­ti svých 5osých ře­še­ní. Mo­du­leWorks 5osé kom­po­nen­ty in­te­gro­va­né do Top­So­lid ře­še­ní umožňují Top­So­li­du na­bí­zet celou škálu cyklů hru­bo­vá­ní a do­kon­čo­va­cích cyklů drah ná­stro­jů pro slo­ži­té fré­zo­va­cí apli­ka­ce, včet­ně vý­ko­no­vě op­ti­ma­li­zo­va­ných a plně au­to­ma­ti­zo­va­ných cyklů pro ví­ce­lis­té díly. Kom­po­nen­ty Mo­du­leWorks jsou na­vr­že­ny pro rych­lou a bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci, která po­má­há Top­So­li­du k urych­le­ní vý­vo­je a na­sa­ze­ní pro­duk­tu.

Pě­ti­o­sé ře­še­ní Top­So­lid s in­te­gro­va­nou tech­no­lo­gií Mo­du­leWorks bude k dis­po­zi­ci pro vy­bra­né uži­va­te­le Top­So­li­du v roce 2020 a jeho vše­o­bec­né uve­de­ní na trh je na­plá­no­vá­no na rok 2021.
Top­So­lid se snaží za­jis­tit, aby jeho zá­kaz­ní­ci byli s nej­no­věj­ší­mi funk­ce­mi a tech­no­lo­gi­e­mi vždy o krok na­před. Mo­du­leWorks k tomu po­má­há, pro­to­že na­bí­zí celou řadu špič­ko­vých kom­po­nent, které lze rych­le in­te­gro­vat do Top­So­lid ře­še­ní. To nejen urych­lu­je čas k uve­de­ní na trh, ale také sni­žu­je ná­kla­dy na vývoj. Soft­wa­ro­vá ře­še­ní Mo­du­leWorks po­sou­va­jí Top­So­lid o krok dále a po­sky­tu­jí ino­va­tiv­ní, kom­plex­ní a je­di­neč­né port­fo­lio pro různá vý­rob­ní od­vět­ví.


Mohlo by vás zajímat: