Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Bezplatné webináře Pimpel Academy

Pondělí, 23 Březen 2020 15:06

Tags: Academy | CAM | CHECKitB4 | ESPRIT | PIMPEL | Virtuální stroje | Webináře | Zdarma

Pimpel Academy-2013Pim­pel při­chá­zí se sérií webo­vých se­mi­ná­řů zcela zdar­ma, které by účast­ní­kům měly po­mo­ci se 100% vy­u­ži­tím je­jich stro­jo­vé­ho parku v době, kdy se za nimi ne­mo­hou vydat na ná­vště­vu jeho pra­cov­ní­ci. Během ho­di­no­vých se­mi­ná­řů se se­zná­mí s ovlá­dá­ním soft­wa­ru CAM ESPRIT a vir­tu­ál­ních stro­jů CHEC­Kit­B4 a je­jich po­ten­ci­á­lem pro mo­der­ní vý­ro­bu. Té­ma­tem prv­ní­ho webi­ná­ře je Efek­tiv­ní fré­zo­vá­ní po­mo­cí tech­no­lo­gie Pro­fit­Mil­ling. Pro­běh­ne v pátek 27. břez­na 2020 od 9:00 hod. Re­gis­tra­ce do webi­ná­řů je zdar­ma.

Ob­sa­hem to­ho­to ho­di­no­vé­ho se­mi­ná­ře bude pře­de­vším:

  • rych­lá a správ­ná de­fi­ni­ce ob­las­tí ob­rá­bě­ní
  • po­rov­ná­ní běžné tech­no­lo­gie a tech­no­lo­gie Pro­fit­Mil­ling
  • op­ti­mál­ní na­sta­ve­ní pro Pro­fit­Mil­ling
  • Pro­fit­Mil­ling při vý­ro­bě prizma­tic­kých i 3D kom­plex­ních dílců

Mohlo by vás zajímat: