Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Také Stratasys vytiskne osobní ochranné prostředky

Úterý, 24 Březen 2020 09:41

Tags: 3D tisk | COVID-19 | GrabCAD | Ochranné štíty | Stratasys

stratasys-3d-printed-face-shield-2013Až pár dnů poté, co u nás Prusa Re­search ohlá­sil tisk ochran­ných štítů pro lé­ka­ře, při­chá­zí s po­dob­ným pro­hlá­še­ním a vý­zvou iz­ra­el­ská spo­leč­nost Stra­ta­sys. Ta ozná­mi­la v pon­dě­lí 23. břez­na ce­lo­svě­to­vou mo­bi­li­za­ci svých 3D tis­ko­vých zdro­jů a od­bor­ných zna­los­tí, aby re­a­go­va­la na pan­de­mii Covid-19, do které za­po­ju­je Stra­ta­sys, Grab­CAD, Stra­ta­sys Di­rect Ma­nu­factu­ring a part­ner­ské sítě se za­půj­če­nou tis­ko­vou ka­pa­ci­tou ve všech re­gi­o­nech. Po­čá­teč­ní po­zor­nost je za­mě­ře­na na po­skyt­nu­tí ti­sí­ců jed­no­rá­zo­vých ob­li­čejo­vých štítů pro po­u­ži­tí zdra­vot­nic­kým per­so­ná­lem. Ve Spo­je­ných stá­tech si Stra­ta­sys sta­no­vil po­čá­teč­ní cíl vý­ro­by 5000 ob­li­čejo­vých štítů do pátku 27. břez­na, a to pří­jem­cům zdar­ma.

K tomu patří jak 3D tiš­tě­ný rám (ná­h­lav­ní držák), tak i čirý plas­to­vý štít po­krý­va­jí­cí celou tvář. Spo­leč­nost bude mít mož­nost ještě na­vý­šit tempo vý­ro­by.

Ja­ká­ko­li dílna za­bý­va­jí­cí se 3D tis­kem, která chce po­mo­ci s tis­kem plas­to­vých rámů, je ví­tá­na a může vy­pl­nit on-line for­mu­lář. Stra­ta­sys také od pon­dě­lí 23. břez­na zve­řejňuje po­ky­ny pro tisk a mon­táž ce­lo­ob­li­čejo­vé­ho štítu na své webo­vé strán­ce s re­ak­cí na Covid-19 krizi. Podle údaje jedné z nej­lep­ších svě­to­vých ne­moc­nic zde každý týden po­u­ží­va­jí 1530 ob­li­čejo­vých štítů na jedno po­u­ži­tí, a to i bez ná­růstu po­tře­by, kte­rou vy­tvo­řil Covid-19, a má k dis­po­zi­ci jen šes­ti­den­ní zá­so­bu, při­čemž pan­de­mie stále roste.
Pod­po­ru pro plas­to­vý ma­te­ri­ál štítu bude po­sky­to­vat Med­tro­nic, lídr lé­kař­ských tech­no­lo­gií, a Dunwo­o­dy Colle­ge of Tech­no­lo­gy z Min­ne­a­po­li­su.
Stra­ta­sys má k dis­po­zi­ci řadu pro­fe­si­o­nál­ních 3D tis­ká­ren, které lze po­u­žít pro vý­ro­bu štítů ve vel­kém mě­řít­ku, zejmé­na ve svých zá­vo­dech Stra­ta­sys Di­rect Ma­nu­factu­ring, které sídlí v min­ne­sot­ské Eden Prai­rie, v okolí texaské­ho Aus­ti­nu, a ka­li­forn­ské Va­len­cie. Se svou ka­pa­ci­tou po­má­há také řada dal­ších vel­kých vý­rob­ců a vzdě­lá­va­cích in­sti­tu­cí s pro­dukč­ní­mi 3D tis­kár­na­mi. Mezi ně patří Wen­tworth In­sti­tu­te of Tech­no­lo­gy v Bos­to­nu, Que­en­sbo­rou­gh Com­mu­ni­ty Colle­ge v New Yorku a Sa­van­nah Colle­ge of Art and De­sign v Sa­van­nah, Ge­or­gia.

Stra­ta­sys zří­dil webo­vou strán­ku, na které mohou or­ga­ni­za­ce po­ža­do­vat 3D tiš­tě­né pro­duk­ty po­má­ha­jí­cí s krizí, na­bíd­nout 3D tis­ko­vou ka­pa­ci­tu, nebo si vy­žá­dat 3D tis­kár­ny nebo ma­te­ri­ál pro lé­kař­ské nebo bez­peč­nost­ní účely. Na­vštiv­te www.stratasys.com/covid-19.
Spo­leč­nost bude na krizi re­a­go­vat také dal­ší­mi způ­so­by. Ini­ci­a­ti­va ve­de­ná osazenstvem aneste­zi­o­lo­gie Massa­chusett­ské vše­o­bec­né ne­moc­ni­ce s ná­zvem Co­Vent-19 Challen­ge hodlá po­žá­dat kon­struk­té­ry a de­sig­né­ry, aby po­moh­li vy­vi­nout nový rych­le na­sa­di­tel­ný ven­ti­lá­tor a další ino­va­tiv­ní ře­še­ní ne­do­stat­ku ven­ti­lá­to­rů, a Stra­ta­sys plá­nu­je tuto výzvu pod­po­řit a pro­pa­go­vat pro­střed­nic­tvím své ko­mu­ni­ty Grab­CAD více než 7 mi­li­o­nů pro­fe­si­o­nál­ních ná­vr­há­řů, in­že­ný­rů, vý­rob­ců a stu­den­tů.


Mohlo by vás zajímat: