Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Prusa Research tiskne a bude rozdávat ochranné štíty lékařům

Pátek, 20 Březen 2020 15:37

Tags: Lékaři | Ochranné štíty | Prusa | Research | zdravotnictví

Prusa stit-2012Český vý­rob­ce 3D tis­ká­ren Prusa Re­search za­čí­ná ve spo­lu­prá­ci s Mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a vy­bra­ný­mi lé­ka­ři tes­to­vat ochran­né štíty, kte­ré lze vy­tisk­nout na 3D tis­kár­ně. O štíty mohou nyní žádat ne­moc­ni­ce, prak­tič­tí lé­ka­ři, den­tis­té, lé­kár­ny a další přes webo­vý for­mu­lář – do­sta­nou je zdar­ma. Během pou­hých tří dnů pro­šel pro­jekt od fáze prv­ní­ho ná­vr­hu přes pro­to­ty­py až po sé­ri­o­vě vy­rá­bě­nou verzi. Vše při­tom vzni­­ká ve spo­lu­prá­ci s mi­nis­ter­stvem zdra­vot­nic­tví a na tes­to­vá­ní se po­dí­le­jí lé­ka­ři z Fa­kult­ní ne­moc­ni­ce Krá­lov­ské Vi­no­hra­dy a celá řada sou­kro­mých am­bu­lan­cí, zejmé­na den­tis­tů.

Hod­no­ta ma­te­ri­á­lu na jeden štít se po­hy­bu­je kolem 20 korun a z hy­gi­e­nic­kých dů­vo­dů jsou po­va­žo­vá­ny za jed­no­rá­zo­vé. Ur­či­tou část svých vý­rob­ních ka­pa­cit vy­hra­dí Prusa Re­search pro po­tře­by Mi­nis­ter­stva zdra­vot­nic­tví.
Lé­ka­ři nebo další pro­fe­si­o­ná­lo­vé, kteří trpí ne­do­stat­kem po­mů­cek a chtě­jí se za­po­jit do tes­to­vá­ní, se mohou při­hlá­sit na strán­ce www.​prusa3d.​cz/​covid19 na­pří­mo. V jed­no­du­chém for­mu­lá­ři vy­pl­ní svůj po­ža­da­vek a Prusa Re­search jim ná­sled­ně štíty zdar­ma do­ru­čí. Firma takto plá­nu­je roz­dat de­sít­ky tisíc kusů a za­po­jit do pro­ce­su i dob­ro­vol­ní­ky z řad 3D tis­ka­řů.

Na 3D tis­ko­vé farmě, která je s 500 tis­kár­na­mi nej­vět­ší na světě, se i při alo­ko­vá­ní pouhé pě­ti­ny tis­ká­ren na tisk štítů po­da­ří vy­ro­bit 800 kusů denně. „Mo­men­tál­ně ře­ší­me další op­ti­ma­li­za­ce a po­čí­tám, že se brzy do­sta­ne­me na 2000 kusů denně,” říká CEO firmy Josef Průša. Vý­ro­ba štítů pro­bí­há pa­ra­lel­ně s nor­mál­ní pro­duk­cí 3D tis­ká­ren.

Akut­ní ne­do­sta­tek ochran­ných po­mů­cek ak­ti­vi­zo­val také ko­mu­ni­tu 3D tis­ka­řů, kteří se roz­hod­li v sou­čas­né si­tu­a­ci vy­u­žít své do­má­cí i fi­rem­ní 3D tis­kár­ny a po­skyt­nout pomoc. Část z těch­to dob­ro­vol­ní­ků je za­po­je­na i do tech­no­lo­gic­ké pra­cov­ní sku­pi­ny Co­vi­d19CZ, ve které nápad na vý­ro­bu štítů vzni­kl.


Mohlo by vás zajímat: