Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Senzor OnRobot HEX-E pomáhá při rehabilitacích

Pátek, 15 Říjen 2021 00:27

Tags: Heaxel | HEX-E | OnRobot | Rehabilitace | Senzory | zdravotnictví

HEX-E bottom top-2141OnRo­bot ozná­mil, že firma He­a­xel, do­da­va­tel ro­bo­tic­kých zdra­vot­nic­kých za­ří­ze­ní pro re­ha­bi­li­tač­ní pro­cedu­ry, vy­u­ží­vá ve svých pro­duk­tech sen­zor OnRo­bot HEX-E. Vy­so­ká cit­li­vost a přes­nost sen­zo­ru OnRo­bot umožňuje za­ří­ze­ním He­a­xel bez­peč­né a přes­né na­sta­ve­ní síly při re­ha­bi­li­ta­ci pa­ci­en­tů s neu­ro­lo­gic­ký­mi po­tí­že­mi.

Jed­ním z prv­ních pro­duk­tů spo­leč­nos­ti He­a­xel je icone, in­te­li­gent­ní ro­bo­tic­ký sys­tém pro pod­po­ru neuro-re­ha­bi­li­tač­ních te­ra­pií. Vzhle­dem k dů­le­ži­tos­ti in­ter­ak­ce mezi pa­ci­en­tem a ro­bo­tem, po­tře­bo­va­la firma přes­né na­sta­ve­ní po­hy­bu a síly za­ří­ze­ní. Po ana­lý­ze trhu vsa­di­la na­ko­nec na sen­zor HEX-E od spo­leč­nos­ti OnRo­bot.

V rámci ro­bo­tic­ké re­ha­bi­li­ta­ce je klí­čo­vé za­jis­tit vy­so­kou úroveň bez­peč­nos­ti, a to velmi přes­ným sní­má­ní síly, jak její in­ten­zi­ty, tak směru, kte­rou robot během pro­cedu­ry vy­ví­jí na pa­ci­en­ta. Sen­zo­ry OnRo­bot nej­lé­pe od­po­ví­da­ly ná­ro­kům He­a­xe­lu na mě­ře­ní, ří­ze­ní a bez­peč­nost pro­ce­sů.
Sen­zor OnRo­bot HEX-E cit­li­vě snímá sílu a to­či­vý mo­ment ve všech 6 osách a je vhod­ný pro ja­ký­ko­liv typ ro­bo­tic­ké apli­ka­ce pro za­jiš­tě­ní přes­né kon­t­ro­ly po­hy­bu. He­a­xel si sen­zor OnRo­bot zvo­lil pře­de­vším pro jeho snad­né pro­po­je­ní s vlast­ním za­ří­ze­ním a mi­ni­mál­ní po­tře­bu údrž­by op­tic­ké tech­no­lo­gie umožňující plně se vě­no­vat hlav­ní­mu účelu pro­duk­tu.

Jak probíhá terapie na zařízení icone se můžete podívat na tomto videu.

Za­ří­ze­ní icone s in­te­gro­va­ným sen­zo­rem OnRo­bot fun­gu­je již v ně­kte­rých ev­rop­ských ne­moc­ni­cích, zejmé­na v Itá­lii. Zá­ro­veň se při­pra­vu­je jeho vstup na trhy ve Spo­je­ných stá­tech a Asie-Pa­ci­fi­ku.


Mohlo by vás zajímat: