Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

MSV 2021 a CAD/CAM/CAE/PLM a 3D tisk

Pondělí, 08 Listopad 2021 04:26

Tags: 3D tisk | Automatizuace | CAD | CAM | Expozice | MSV 2021 | OnRobot | Velletrhy

bvv vystaviste 28-2145V pon­dě­lí 8. lis­to­pa­du za­čí­ná 62. Me­zi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský ve­letrh v Brně. Hlav­ním té­ma­tem je di­gi­ta­li­za­ce prů­mys­lu, která bude zvý­raz­ně­na ve spe­ci­ál­ní ex­po­zi­ci Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0. Ve­letrh tím re­a­gu­je na vý­raz­ný ná­stup di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií do prů­mys­lo­vé praxe. Zá­ro­veň by MSV měl být také dů­le­ži­tým sig­ná­lem pro re­start eko­no­mi­ky. Pojď­me se po­dí­vat, kde na­ra­zí­me na dobře známé firmy nebo i ně­kte­ré nové z oborů na­zna­če­ných v nad­pi­su, a nejen na ně.

Vez­me­me to podle abe­ce­dy tak, jak firmy uspo­řá­dal iKa­ta­log vy­sta­vo­va­te­lů spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno. Letos mnoh­dy ne­na­jde­te firmy na mís­tech ob­vyk­lých z mi­nu­lých let.

3Dees Industries – 3D tisk, 3D skenování – F/008, F/118
3Dwiser – 3D tisk – F/094
3E Praha Engineering – CAD/CAM/PDM/PLM – P/028
Advanced Engineering – CAE – stánek na Fóru aditivní výroby 9. 11., E/sál E2
AlfaCAD – 3D tisk, automatizace, CNC, projekce – V/162
Amtech – automatizace – G1/019, volná plocha G/001
Autocont Control Systems – automatizace, CNC, průmyslové roboty – P/017
AXA CNC stroje – CNC, automatizace, robotika – P/037
Beckhoff Automation – automatizace, CNC – V/171
Bibus – automatizace, robotizace. obrábění – V/108
BMF – specializované počítačové vybavení – V/059
Carl Zeiss – divize ZEISS Industrial Quality Solutions – F/001
Česká agentura pro standardizaci – tvorba, vydávání a distribuce technických norem – V/028
DEOM – měřicí technika – F/006
DMG MORI Czech – stroje, obrábění, CNC – P/100
Heidenhain – snímače polohy, CNC řízení, 3D sondy – P/080
Hexagon Manufacturing Intelligence – 3D průmyslového měření – F/055
Intemac Solutions – výrobní technologie, digitalizace – F/109
Keyence International – automatizace, měření – F/043
Kuboušek – automatizace, měření – G1/037, F/045, volná plocha G/003
KUKA – automatizace, robotika – P/029
M2M Solutions – WMS systémy, software pro IoT a IioT – V/161
MCAE Systems – 3D tisk, 3D měření, CAD/CAM, NC obrábění – F/087
Misan – CNC obráběcí stroje, rapid prototyping – F/088, P/114
Misterine – Vizualizace, digitalizace, rozšířená realita – F/048
Mitutoyo Česko – měřicí a inspekční řešení, CMM, metrologický software – F/029
Neuron Soundware – automatizovaná prediktivní údržba strojů – F/110
OptiSolutions – umělé inteligence v průmyslu, platforma Lotylda – F/104
Palstat – Palstat CAQ, řízení kvality – F/069
Profika – CNC, robotizace, robotická buňka – P/081
Prusa Research – 3D tiskárny – F/085
Renishaw – 3D tisk, měření – P/057
Schunk Intec – automatizace, robotika – F/002
Siemens – digitalizace a automatizace – F/100
SoliCAD – 2D/3D CAD, CAM, automatizace, robotizace – P/030
SolidVision – CAD/CAM/PDM, 3D skenery, 3D tiskárny, CNC stroje – F/089
SoniqSoft Software House – WMS, výrobní systémy, řízení výroby – V/059
Stäubli Systems – roboty – G1/044
technology-support – CAD/CAM – P/076
Tecnotrade obráběcí stroje – CNC stroje, 3D tiskárny – P/024
Topsolid Czech – CAD/CAM/CNC – P/036
TriLAB Group – 3D tiskárny pro výrobu prototypů – F/092
Trumpf Praha – CNC stroje, 3D tisk kovových dílů – P/125, P/126
Visual Components – software pro 3D simulaci robotických pracovišť – P/030
Wenzel Metrology – měřicí technika, počítačové tomografie (CT) – F/003
Zlín Robotics – robotika, počítačové simulace, kolaborativní roboty – G1/018

V se­zna­mu Ve­letrhů Brno jako oby­čej­ně chybí do­da­va­te­lé CAD/CAM soft­wa­ru Au­to­de­sk, což už asi ni­ko­ho ne­pře­kva­pu­je. Ne­na­šel jsem ovšem ani tra­dič­ní účast­ní­ky jako AV En­gi­nee­ring, Mistr CAM, Nex­net, Prima Bi­lav­čík, Si­mul­Plast, Smart­plast, Tech­no­dat, TD-IS nebo TPV group a na svém webu, na roz­díl od pře­de­šlých jme­no­va­ných, ozná­mil ne­ú­čast na MSV 2021 i tým Ko­vo­prog a PEPS. Z výčtu je jasné, že v pavilónu P tedy není, obrazně řečeno, kámen na kameni.

Hygienicko-bezpečnostní pravidla

Na MSV budou pla­tit hy­gi­e­nic­ko-bez­peč­nost­ní pra­vi­dla, která mají při­spět k bez­peč­né­mu ko­ná­ní akce. Do pa­vi­lo­nu bude možné vstou­pit pouze s plat­ným po­tvr­ze­ním o bez­in­fekč­nos­ti dle sys­té­mu O-N-T (oč­ko­vá­ní – pro­dě­la­ná nemoc – test), ochra­na dý­cha­cích cest dle ak­tu­ál­ních pra­vi­del a do­dr­žo­vá­ní ro­ze­stu­pů. Tvr­dit ovšem, že oč­ko­vá­ní zna­me­ná bez­in­fekč­nost, je podle po­sled­ních zpráv ze světa znač­ně nad­ne­se­né. Mů­že­me se těšit, jak bez­pří­zna­ko­vě na­ka­že­ní ne­tes­to­va­ní oč­ko­va­ní roz­ná­še­jí ná­ka­zu mezi ne­ga­tiv­ně tes­to­va­né ostat­ní oč­ko­va­né i ne­oč­ko­va­né účast­ní­ky. Proto klad­ně hod­no­tím mož­nost vy­u­žít při­pra­ve­ná tes­to­va­cí cen­t­ra u vstu­pů na vý­sta­viš­tě, kde si lze za­kou­pit sa­mo­test za 50 Kč.


Mohlo by vás zajímat: