Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

LGI získává Boston Software Systems

Pátek, 20 Říjen 2023 22:24

Tags: Akvizice | Automatizace | BSS | LGI | RPA | zdravotnictví

RPA-process-automation-2342LGI He­al­thca­re So­lu­ti­ons (LGI), za­bý­va­jí­cí se vý­vo­jem a im­ple­men­ta­cí IT ře­še­ní pro zdra­vot­nic­tví v Ka­na­dě, ozná­mi­la, že do­kon­či­la akvi­zi­ci Bos­ton Soft­ware Sys­tems (BSS), po­sky­to­va­te­le ro­bo­tic­ké au­to­ma­ti­za­ce pro­ce­sů (RPA), která je spe­ci­ál­ně na­vr­že­na pro ře­še­ní je­di­neč­ných pro­blé­mů ve zdra­vot­nic­tví. Akvi­zi­ce spo­ju­je dvě před­ní soft­wa­ro­vé spo­leč­nos­ti, které urych­lu­jí po­sky­to­vá­ní ino­va­tiv­ních au­to­ma­ti­zač­ních ře­še­ní, zvy­šu­jí efek­ti­vi­tu zdra­vot­ní péče a op­ti­ma­li­zu­jí kli­nic­ké vý­sled­ky.

Posílené portfolio pro zlepšení a urychlení propojené zdravotní péče

LGI má je­di­neč­né po­sta­ve­ní, které jí umožňuje po­má­hat zdra­vot­nic­kým or­ga­ni­za­cím in­te­gro­vat ino­va­ce udr­ži­tel­ným, šká­lo­va­tel­ným a mě­ři­tel­ným způ­so­bem.
Vzhle­dem k tomu, že zdra­vot­nic­ké or­ga­ni­za­ce se i na­dá­le po­tý­ka­jí s chro­nic­kým ne­do­stat­kem zdro­jů na­příč všemi svými pro­vo­zy, je po­tře­ba ře­še­ní pro au­to­ma­ti­za­ci pra­cov­ních po­stu­pů stále kri­tič­těj­ší. Tato akvi­zi­ce obo­ha­cu­je port­fo­lio LGI a roz­ši­řu­je její po­kry­tí trhu o nej­lep­ší ře­še­ní RPA ve své třídě. Ře­še­ní RPA nejen­že umo­ž­ňují IT týmům ve zdra­vot­nic­tví in­te­gro­vat au­to­ma­ti­za­ci do ce­lé­ho pro­vo­zu, ale při­ná­še­jí také sní­že­ní ná­kla­dů a zá­ro­veň umo­ž­ňují, aby se vzác­né zdro­je na­dá­le sou­stře­di­ly na hlav­ní funk­ce a péči o pa­ci­en­ty.


Mohlo by vás zajímat: