Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Seznamte se s novinkami na Leica Tour 2023

Autor článku: GEFOS   
Středa, 18 Leden 2023 12:20

Tags: AP20 | Gefos | Leica Tour | Robotické systémy | Senzory

Leica Tour 2023 Pozvanka-2303Spo­leč­nost Gefos zve na le­toš­ní tra­dič­ní Leica Tour. Bude se ho­vo­řit o zá­sad­ní ino­va­ci ro­bo­tic­kých sys­té­mů spo­je­né s uve­de­ním sen­zo­ru AP20 kom­pen­zu­jí­cí­ho sklon vý­tyč­ky. Rov­něž všech­ny GNSS RTK sen­zo­ry se do­čka­ly zá­sad­ní­ho vy­lep­še­ní a stra­nou zájmu by neměl zů­stat ani zcela nový „mini“ ske­ner BL­K360 2. ge­ne­ra­ce s in­te­gro­va­ným vi­zu­ál­ním iner­ci­ál­ním sys­té­mem.

Po­řa­da­te­lé se těší na osob­ní se­tká­ní a zku­še­nos­ti a pod­ně­ty uži­va­te­lů.

On­li­ne při­hláš­ka: www.gefos-leica.cz/leicatour

Leica Tour 2023 Pozvanka-2303


Mohlo by vás zajímat: