Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Létající laserový skener Leica BLK2FLY

Pátek, 12 Květen 2023 11:39

Tags: 3D skenery | BLK | BLK-Day | BLK2FLY | Gefos | Leica

Leica BLK2FLY-2319Ak­tu­ál­ní 3. letošní číslo ob­čas­ní­ku Leica e-mail při­ná­ší in­for­ma­ce o lé­ta­jí­cím la­se­ro­vém ske­ne­ru Leica BLK2­FLY, který dopl­ňu­je port­fo­lio BLK ske­ne­rů. Spo­leč­ně se sta­tic­kým ske­ne­rem BL­K360 a ruč­ním mo­bil­ním ske­ne­rem BL­K2­GO tvoří i s na­va­zu­jí­cím soft­warem uce­le­nou sadu pro­duk­tů ur­če­ných pro na­sní­má­ní ob­jek­tů i s je­jich oko­lím. BLK2­FLY do­ká­že měřit s vy­so­kou přes­nos­tí v jed­no­du­še ovla­da­tel­ném au­to­nomním re­ži­mu.

Zís­ká­te tak kom­plet­ní bo­do­vá mrač­na i na ob­jek­tech, které byste jinak jen ob­tíž­ně za­mě­ři­li s po­u­ži­tím ji­ných tech­no­lo­gií.

Leica BLK2­FLY pro­du­ku­je vy­so­ce přes­né a obar­ve­né mrač­no bodů a to včet­ně sfé­ric­kých sním­ků. S jeho po­mo­cí mů­že­te jed­no­du­še a efek­tiv­ně sbí­rat data z těžko do­stup­ných ob­las­tí a vy­tvá­řet tak kom­plex­ní do­ku­men­ta­ci zá­jmo­vých ob­jek­tů. Ske­no­vá­ní lze pro­vá­dět ve zcela au­to­nom­ním nebo ma­nu­ál­ním re­ži­mu. Díky BLK2­FLY zís­ká­te nejen vy­so­ce kva­lit­ní data i z těžko pří­stup­ných míst, ale také vý­raz­nou úspo­ru času a fi­nan­cí pro své pro­jek­ty.

Leica BLK2FLY-ruzne pohledy-2319

Během ná­sle­du­jí­cích mě­sí­ců také chys­tá Gefos různé webi­ná­ře, kde se do­zví­te více o funk­cích, vý­ho­dách a pří­no­sech BLK2­FLY. Ne­za­po­meňte si po­zna­me­nat datum 15. 6. 2023, kdy se usku­teč­ní v kon­gre­so­vém ho­te­lu Tři Vě­žič­ky ve Stří­te­ži u Jih­la­vy BLK-Day, kde si bu­de­te moci BLK ske­ne­ry pro­hléd­nout a vy­zkou­šet.

První ochut­náv­ku dat z mě­ře­ní s tímto lé­ta­jí­cím ske­ne­rem si mů­že­te stáh­nout na tomto odkazu.Mohlo by vás zajímat: