Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Poděkování za účast na Leica Tour

Autor článku: Redakce   
Pátek, 05 Duben 2024 00:00

Tags: Gefos | GNNS | Leica Ge­o­sys­tems | Leica Tour | Prezentace

Leica Tour GEFOS-2414GEFOS, za­stou­pe­ní Leica Ge­o­sys­tems pro ČR, dě­ku­je za pří­zeň a zájem všem, kteří se zú­čast­ni­li le­toš­ní hojně na­vští­ve­né Leica Tour. Pokud jste se zú­čast­nit ne­stih­li a za­jí­má­te se o in­for­ma­ce z této akce, tak se k vám do­stá­va­jí touto ces­tou. Níže na­lez­ne­te od­ka­zy ke sta­že­ní pre­zen­ta­cí, zhléd­nu­tí videa na You­Tue a ak­tu­a­li­za­ci akce na nákup GNSS ro­ve­ru s IMU sklo­no­mě­rem GS18 T.

Prezentace z Leica Tour 2024

Podívejte se na video ze zastávky v Brně

Aktualizace cenové akce na GS18 T GNSS s IMU sklonoměrem

GNSS při­jí­mač GS18 T LTE s li­cen­ce­mi na GPS, GLO­NASS a Ga­li­leo (li­cenč­ně roz­ší­ři­tel­né
na Be­i­Dou) s kon­t­ro­le­rem CS20 LTE a s pří­slu­šen­stvím lze při ob­jed­ná­ní do 29. 4. 2024 kou­pit ná­sle­du­jí­cím způ­so­bem: GS18 T GNSS s IMU-2414

Běžná cena: 440 000 Kč
Sleva platná do 29. 4. 2024: -55 000 Kč
Akční cena: 385 000 Kč

K tomu ob­dr­ží­te služ­bu Ge­oCloud Drive pro 2 uži­va­te­le a 50 GB na 1 rok zdar­ma.

Gefos GS18 T GNSS s IMU-2414

Ceny jsou uve­de­ny bez DPH a na­bíd­ky platí pro ob­jed­náv­ky při­ja­té do 29. 4. 2024.

 


Mohlo by vás zajímat: