Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

11. uživatelská konference Leica Geosystems

Autor článku: Redakce   
Pátek, 06 Květen 2022 14:37

Tags: Gefos | Geodetické přístroje | GIS | Konference | Leica Geosystems

Gefos-konf-2218Spo­leč­nost Gefos zve na již tra­dič­ní se­tká­ní (nejen) uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů Leica Ge­o­sys­tems. Za delší dobu od ko­ná­ní po­sled­ní­ho uži­va­tel­ské­ho se­tká­ní se opět ob­je­vi­ly zcela nové tech­no­lo­gie (na­pří­klad pře­vrat­né GNSS s IMU sklo­no­mě­rem a fo­to­gra­m­me­t­ric­kou ka­me­rou GS18 I, in­te­li­gent­ní jed­not­ka na tyčku AP20 Au­to­Po­le a ruční mo­bil­ní ske­ner BL­K2­GO) a všech­ny pří­stro­je pro­chá­ze­jí prů­běž­nou ak­tu­a­li­za­cí.

Po­řa­da­te­lé mají mnoho ná­mě­tů, o něž se s účast­ní­ky rádi po­dě­lí a sa­mo­zřej­mě uví­ta­jí zvláš­tě je­jich pří­spěv­ky a zku­še­nos­ti, které vždy bu­di­ly živý zájem a vy­tvá­ře­ly tvůr­čí at­mo­sfé­ru celé kon­fe­ren­ce.

Pro pod­po­ru ak­ti­vi­ty budou účast­ní­ci, kteří si při­pra­ví pří­spě­vek, opět osvo­bo­ze­ni od vlož­né­ho. Na dru­hou stra­nu je roz­sah kon­fe­ren­ce tra­dič­ně ome­zen na čtvr­teč­ní od­po­led­ne a pá­teč­ní do­po­led­ne a ka­pa­ci­ta ho­te­lu je rov­něž ome­ze­na, proto ne­vá­hej­te s při­hláš­ka­mi. Uzá­věr­ka při­hlá­šek v pátek 27. 5. 2022 a pří­spěv­ků 20. 5. 2022 je sta­no­ve­na tak, abychom se dal do­la­dit pro­gram a do­ře­šit or­ga­ni­zač­ní zá­le­ži­tos­ti.

Kon­fe­ren­ce se koná 16. – 17. červ­na 2022 v Hotel-re­stau­ran­tu „Tři Vě­žič­ky“ ve Stří­te­ži u Jih­la­vy.
Akce je zpo­plat­ně­na vlož­ným 800 Kč včet­ně DPH na osobu s vy­sta­ve­ním zá­lo­ho­vé fak­tu­ry. Pozd­ní plat­ba v ho­to­vos­ti přímo na akci činí 1000 Kč včet­ně DPH. Od to­ho­to po­plat­ku budou osvo­bo­ze­ni ak­tiv­ně před­ná­še­jí­cí účast­ní­ci.
Účast­ní­ci si dále hradí uby­to­vá­ní dle ak­tu­ál­ní­ho ce­ní­ku ho­te­lu.

Vy­u­žij­te elek­tro­nic­kou při­hláš­ku na www.gefos-leica.cz/konference.


Mohlo by vás zajímat: