Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

22minutový webinář o SOLIDWORKS Flow Simulation

Středa, 25 Březen 2020 09:38

Tags: Flow Simulation | MIloš Hrazdíra | SolidWorks | Vzdělávání | Webináře

22minutovy webinar SW Flow Simulation-2013V pátek 3. dubna 2020 v 10:00 hodin máte mož­nost se při­po­jit k bez­plat­né­mu 22­mi­nu­to­vé­mu webi­ná­ři „Jak zlep­šit mí­chá­ní ka­pa­lin s po­mo­cí soft­wa­ru So­li­dworks Flow Si­mu­lati­on“. Si­mu­luj­te prou­dě­ní te­ku­ti­ny, pře­nos tepla a síly te­ku­tin, které mají roz­ho­du­jí­cí vliv na fun­go­vá­ní va­šich ná­vrhů. Při na­vr­ho­vá­ní vý­rob­ků jsou si­tu­a­ce, kdy často ne­vy­sta­čí­me jen s in­tu­i­cí či zku­še­nost­mi. I zdán­li­vě tak jed­no­du­chý jev jako je mí­chá­ní ka­pa­lin může mít v prů­mys­lu velký dopad na efek­ti­vi­tu vý­ro­by.

Před­ná­še­jí­cí Miloš Hrazdí­ra na pří­kla­du ukáže, jak si s po­mo­cí vý­po­čet­ní­ho soft­wa­ru So­li­dworks Flow Si­mu­lati­on vy­svět­lit fy­zi­kál­ní jevy a je­jich úči­nek na funk­ci vý­rob­ku. Webi­nář bude vy­sí­lán v čes­kém ja­zy­ce.
Po­řa­da­te­lé se těší na vaši účast na webi­ná­ři. Po jeho skon­če­ní bude ote­vřen pro­stor pro vaše do­ta­zy.

ZA­RE­GIS­TRUJ­TE SE JIŽ DNES

Pokud vás již nyní za­u­ja­ly pro­duk­ty So­li­dworks, mů­že­te po­žá­dat o bez­plat­nou pre­zen­ta­ci od pro­dej­ce ve vašem okolí.


Mohlo by vás zajímat: