Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

On-line soutěž v CAD modelování pro školy

Čtvrtek, 02 Duben 2020 09:10

Tags: 3E Praha Engineering | CAD | Kreslení | Modelování | Školy | Soutěž | Vzdělávání

P2203387-2014Ve čtvr­tek 26. břez­na se konal již 19. roč­ník ce­lo­stát­ní sou­tě­že v CAD kres­le­ní a mo­de­lo­vá­ní pro stu­den­ty střed­ních škol, or­ga­ni­zo­va­ná fir­mou 3E Praha En­gi­nee­ring. Uza­vře­ní škol kvůli ná­ka­ze ko­ro­na­vi­rem se stalo vý­zvou pro vy­u­ži­tí mo­der­ních forem i pro tak or­ga­ni­zač­ně ná­roč­nou akci jako je sou­těž škol z celé České re­pub­li­ky. Podle slov Jo­se­fa Ma­lé­ho, ře­di­te­le 3E Praha, by bylo jed­no­du­chým ře­še­ním sou­těž od­vo­lat, tak jako se stalo u velké řady akcí. Ale v 3E ne­chtě­li úsilí a ener­gii vě­no­va­nou pří­pra­vám této akce jen tak za­ho­dit.

A tak na­bíd­li stu­den­tům mož­nost on-line formy uspo­řá­dá­ní sou­tě­že, kdy sou­tě­ži­li na svých po­čí­ta­čích doma a měli tak mož­nost si vy­zkou­šet oprav­du on-line výuku v praxi.
Sou­těž pro­běh­la s vy­u­ži­tím webi­ná­řo­vé plat­for­my Go­ToWebi­nar, stu­den­ti jejím pro­střed­nic­tvím do­sta­li za­dá­ní, které v ur­če­ném čase 150 minut zpra­co­va­li a po­sla­li zpět or­ga­ni­zá­to­rům. Po celou dobu byl pro ně při­pra­ven te­le­fo­nic­ký hot-line ser­vis tech­ni­ků a or­ga­ni­zá­to­rů pro ře­še­ní pří­pad­ných pro­blé­mů. Pro uči­te­le, kteří měli mož­nost se také k vy­sí­lá­ní při­po­jit, byly při­pra­ve­ny in­for­ma­ce o pro­gra­mech EDU On-line Aka­de­mie, kte­rou 3E Praha En­gi­nee­ring po­má­há uči­te­lům i stu­den­tům v době uza­vře­ní škol.
Sou­těž­ních práce k vy­hod­no­ce­ní úspěš­ně ode­vzda­lo 34 stu­den­tů z cel­kem 15 škol, které se této formy sou­tě­že zú­čast­ni­li. Nej­lep­ší­mi byli Mar­tin Janiš za SPŠ stroj­nic­ké v Olo­mou­ci v ka­te­go­rii 2D a Lukáš Hej­hal z VOŠ,SPŠ a SOŠ Stra­ko­ni­ce v ka­te­go­rii 3D. Velké uzná­ní ale patří všem účast­ní­kům, kteří se zú­čast­ni­li a sou­tě­ži­li.
In­for­ma­ce k sou­tě­ži na­jde­te na 3eprahaedu.cz.


Mohlo by vás zajímat: