Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizace a zjednodušení projekčních procesů ve firmě JAP FUTURE

Úterý, 07 Duben 2020 14:56

Tags: Autodesk | CADservis | Inventor | JAP FUTURE | ZW3D | ZWCAD

Frystak jap-2015V roce 2018 pře­šla firma JAP FUTURE od po­u­ží­vá­ní Au­to­de­sk pro­duk­tů na ZWCAD a ZW3D. Po roce po­u­ží­vá­ní jsme se ze­pta­li ře­di­te­le firmy, pana Fryštá­ka, co je k pře­cho­du vedlo a jak jsou spo­ko­je­ni.

„Díky ceně ZW3D a nad­stav­bo­vé pa­ra­me­t­ri­za­ci – když jsem si to spo­čí­tal, tak pro 10 lidí v ho­ri­zon­tu 5 let, vy­chá­zí úspo­ra asi na 3 mi­li­o­ny korun.“

Jiří Fryšták, výkonný ředitel firmy JAP FUTURE, s. r. o.

Mů­že­te nám říct, jak dlou­ho fun­gu­je JAP a kdo stojí za jejím za­lo­že­ní?

JAP fun­gu­je už 26 let. Za­lo­žil ji člo­věk po­chá­ze­jí­cí z Tel Avivu, který od té doby bydlí v Olo­mou­ci. Chtěl pod­ni­kat, a tak za­lo­žil tady, v bý­va­lém JZD, firmu na vý­ro­bu půd­ních scho­dů.

V dneš­ní době po­u­ží­vá­te jak ZWCAD, tak i ZW3D. Mů­že­te mi říct, co jste po­u­ží­va­li před tím?

Roky se po­u­ží­val In­ven­tor, nyní po­u­ží­vá­me ZW3D. Po­tře­bu­je­me kon­strukč­ní soft­ware k na­vr­ho­vá­ní no­vých vý­rob­ků. Pro­jekč­ní od­dě­le­ní, které dělá za­káz­ko­vou vý­ro­bu, zde po­u­ží­vá ZW3D.

V čem je podle vás ZW3D vý­hod­né?

CADservis-DSC 0126-2015Na­ro­vi­nu, roz­hod­li jsme se pro ZW3D kvůli ceně. In­ven­tor pře­šel na sys­tém pro­ná­jmů a celé to ře­še­ní In­ven­to­ru bylo ta­ko­vé ro­bust­ní. Bylo tam spous­tu funk­cí, které jsme vlast­ně ani ne­vy­u­ží­va­li. Pro nás byl ten soft­ware zby­teč­ně pře­di­men­zo­va­ný. Právě kvůli pře­cho­du na pro­ná­jmy jsme se roz­hod­li vy­hle­dat jiný soft­ware. ZW3D nám po­krý­vá všech­ny naše po­třeb­né funk­ce.

Je­di­ný pro­blém byl ten pře­chod. Vní­mám, že lidé, kteří s tím pra­cu­jí, mají je­di­ný pro­blém, a to se na­u­čit něco ji­né­ho. Lidi jsou pros­tě jen zvyklí. Nám se to po­da­ři­lo pře­ko­nat s pod­po­rou v po­do­bě ví­ce­čet­ných ško­le­ní, kdy se ško­li­te­lům z CAD­ser­vi­su po­da­ři­lo pře­u­čit celé naše kon­struk­tér­ské od­dě­le­ní.

Vím, že jste od za­čát­ku ře­ši­li s panem To­míč­kem i kom­plex­ní ře­še­ní. Mů­že­te nám říct, jak ta­ko­vé ře­še­ní vy­pa­da­lo u vás v praxi?

V době ná­ku­pu ZW3D, jsme rov­nou za­ča­li řešit i na­po­je­ní na náš CRM sys­tém K2. Tedy z na­bíd­ky v K2 se au­to­ma­tic­ky vy­pl­ní excel, který do ZW3D vy­ex­por­tu­je pa­ra­me­t­ry. Po­mo­cí to­ho­to pro­ce­su pa­ra­me­t­ri­za­ce a na­po­je­ní na ZW3D se rov­nou, na pár klik­nu­tí, vy­ex­por­tu­je ho­to­vý vý­kres. Ten se jen pošle do vý­ro­by. Když to správ­ně na­chys­tá­te, tak se ne­sta­ne nikde chyba. Po­čí­tač ne­dě­lá chyby jako pro­jek­tant. Toto na­po­je­ní CRM a ZW3D je skvě­lé. Díky ceně ZW3D a této nad­stav­bo­vé pa­ra­me­t­ri­za­ci -
když jsem si to spo­čí­tal, tak pro 10 lidí v ho­ri­zon­tu 5 let, vy­chá­zí úspo­ra asi na 3 mi­li­o­ny korun.

To ve­li­ce rádi sly­ší­me, po­věz­te nám něco o vaší firmě. Co je vaším hlav­ním ar­ti­k­lem?

Firma JAP vy­rá­bí množ­ství vý­rob­ků (prvky pro byd­le­ní) ale nos­ným pro­duk­tem je sta­veb­ní pouz­dro. Na tyto sta­veb­ní pouz­d­ra jsme je­di­ným vý­rob­cem v re­pub­li­ce a máme od­ha­dem asi 70 % pro­cent čes­ké­ho trhu. Dále vy­rá­bí­me také půdní scho­dy, které vy­vá­ží­me do 30 zemí světa, in­te­ri­é­ro­vé sklo apod.

Co vše na­bí­zí­te vašim zá­kaz­ní­kům?

Pro­dukt včet­ně slu­žeb, také za­mě­ře­ní, gra­fi­ka, mon­táž vý­rob­ků.

Vaše firma je už na první po­hled ve­li­ce za­jí­ma­vá. Co stojí za pří­bě­hem vaší firmy?

My se sna­ží­me být pro­zá­kaz­nic­ká firma. Sna­ží­me se vy­rá­bět sé­ri­o­vou vý­ro­bou. Jsme schop­ni na míru doupra­vit veš­ke­ré pa­ra­me­t­ry. Našim úko­lem je zá­kaz­ní­ko­vi udě­lat ra­dost.

Více informací na www.cadservis.com.


Mohlo by vás zajímat: