Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

CAD Club – Oficiální portál uživatelů softwaru Autodesk

Středa, 08 Duben 2020 13:33

Tags: AutoCAD | Autodesk | Cad Club | Media and entertainment | Stavebnictví | Strojírenství

CAD Club-2015Asi před jeden a půl rokem jsme in­for­mo­va­li čte­ná­ře o ukon­če­ní čin­nos­ti webu Au­to­de­skclub.cz a vy­tvo­ře­ní no­vé­ho webu Cadclub.cz. Te­pr­ve nyní jsme do­sta­li upo­zor­ně­ní, že nový web je v plném pro­vo­zu. Na­jde­te zde sekce Člán­ky – což jsou vlast­ně ak­tu­ál­ní in­for­ma­ce, Kde kou­pit – s od­ka­zy na české i slo­ven­ské pro­dej­ce, Akční na­bíd­ka – s ak­tu­ál­ní­mi promo ak­ce­mi, Škol­ní sekce – s od­ka­zy na Au­to­de­sk Edu­cati­on Com­mu­ni­ty, stu­dent­ské verze pro­gra­mů a prů­vod­ce pro školy, uči­te­le a stu­den­ty, Pro­ná­jem – kde se do­zví­te vý­ho­dy to­ho­to způ­so­bu po­ří­ze­ní li­cen­cí, a ko­neč­ně Pří­pa­do­vé stu­die – s asi 25 za­jí­ma­vý­mi pří­kla­dy po­u­ži­tí Au­to­de­sk soft­wa­ru převážně ve sta­veb­nic­tví a stro­jí­ren­ství.

Ak­tu­ál­ně (8. dubna 2020) je na hlav­ní strán­ce také po­zván­ka na bez­plat­né webi­ná­ře firmy Grai­tec, malý tip o sprá­vě klá­ve­so­vých zkra­tek v Au­to­CA­Du, člá­nek do­pl­ně­ný videi o tom, jak začít s ener­ge­tic­kou ana­lý­zou v Re­vi­tu a sekce Ke sta­že­ní s upou­táv­kou na 11 vi­deo­lek­cí pro Revit (LT), která budou uka­zo­vat vý­stav­bu domu s po­mo­cí BIM me­to­di­ky a Re­vi­tu od A do Z. V dolní části strán­ky je mož­nost ob­jed­nat si news­let­ter a také Ka­len­dář akcí, který zatím vy­pa­dá ne­funkč­ně.
Podívejte se sami - www.cadclub.cz.


Mohlo by vás zajímat: