Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

HAHN Group kupuje DAHL Automation

Pondělí, 13 Duben 2020 18:34

Tags: Akvizice | Automatizace | DAHL Automation | HAHN Group | Robotika | Roboty

dahl-hahn group-2016Sku­pi­na HAHN zís­ka­la DAHL Au­to­mati­on, glo­bál­ní­ho in­te­grá­to­ra pro ro­bo­ti­ku, ro­bo­ty, au­to­nomní mo­bil­ní ro­bo­ty a au­to­ma­ti­zo­va­ná vo­zi­dla s na­vá­dě­ním. Trans­ak­ce byla do­kon­če­na 27. břez­na. Spo­leč­nost DAHL Au­to­mati­on vy­vi­nu­la pro­duk­ty a ře­še­ní, včet­ně ucho­po­va­čů, sys­té­mů zpra­co­vá­ní ob­ra­zu a stan­dar­di­zo­va­ných vý­cvi­ko­vých buněk. Det­lev Dahl, za­kla­da­tel a ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti DAHL Au­to­mati­on, bude spo­leč­nost na­dá­le vést. Ten také vy­slo­vil spo­ko­je­nost s při­po­je­ním ke sku­pi­ně HAHN jako sil­né­mu a dlou­ho­do­bé­mu part­ne­ro­vi.

Kom­bi­na­ce me­zi­ná­rod­ní ori­en­ta­ce a blíz­kos­ti k zá­kaz­ní­ko­vi je pro něj velmi slib­ná a těší se na roz­ší­ře­ní na­bíd­ky slu­žeb firmy spolu se sester­ský­mi spo­leč­nost­mi ve sku­pi­ně HAHN a na ote­vře­ní no­vých prů­mys­lo­vých od­vět­ví a trhů.
Spo­leč­nost se svými od­bor­nost­mi do­ko­na­le hodí do port­fo­lia sku­pi­ny HAHN. V sou­čas­né době je v ústře­dí DAHL Au­to­mati­on v ně­mec­kém Me­i­ner­zhage­nu za­měst­ná­no tři­cet za­měst­nan­ců.
Díky ře­še­ním od spo­leč­nos­ti DAHL Au­to­mati­on lze dlou­ho­do­bě vy­tvá­řet har­mo­nic­ké týmy lidí a ro­bo­tů. To za­jiš­ťu­je lepší vý­rob­ní pod­mín­ky a na­bí­zí od­bor­ní­kům pří­le­ži­tost roz­vi­nout svůj plný po­ten­ci­ál v ná­roč­ných ob­las­tech čin­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: