Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Konference Mapy jsou pro každého přesunuta na září

Středa, 15 Duben 2020 13:42

Tags: GIS | Hotel Luna | Konference | Mapy jsou pro každého | Září 2020

IMG 20190604 145906428Kon­cem února jsme čte­ná­ře in­for­mo­va­li, že kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho bude za­čát­kem červ­na 2020. Vzhle­dem k sou­čas­né nou­zo­vé si­tu­a­ci se ale or­ga­ni­zá­to­ři roz­hod­li le­toš­ní kon­fe­ren­ci Mapy jsou pro kaž­dé­ho po­su­nout na ter­mín 2.–3. září 2020. Akce se nicmé­ně bude konat na plá­no­va­ném místě, tedy jako vloni v Ho­te­lu Luna (hotelluna.cz), ne­da­le­ko Ledče nad Sá­za­vou, Všich­ni se tak tady dou­fej­me sejdou ve zdra­ví a s ra­dos­tí si po­slech­nou za­jí­ma­vé pří­spěv­ky, které i letos jistě budou pří­nos­né pro práci a na­čer­pá­ní in­spi­ra­ce. Nově kon­fe­ren­ci po­řá­dá Mi­chal Sou­ček ve spo­lu­prá­ci s Dra­ho­mí­rou Zed­níč­ko­vou.

Ne­za­po­meňte se včas za­re­gis­tro­vat na webu kon­fe­ren­ce www.​gis​konf​eren​ce.​cz, kde jsou všech­ny po­třeb­né in­for­ma­ce. Re­gis­trač­ní for­mu­lář je již nyní ak­tiv­ní na ​www.​gis​konf​eren​ce.​cz/​Registrace/​Registrace.

Pokud byste měli ja­ký­ko­li dotaz, při­po­mín­ku, či námět, na­piš­te či vo­lej­te ně­kte­ré­mu z po­řa­da­te­lů:

Rádi se s vámi spojí a vy­ře­ší všech­na vaše přání.


Mohlo by vás zajímat: