Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Slevy pro vystavovatele na MSV 2020 jen do konce dubna

Čtvrtek, 16 Duben 2020 10:47

Tags: 2020 | Brno | MSV | Přihlášky | Strojírenství | Veletrhy

DSC09011Nad le­toš­ní­mi ve­letrž­ní­mi ak­ce­mi zatím stále visí mrak opat­ře­ní proti ší­ře­ní Co­vi­du-19. Přes­to se na­jdou op­ti­mis­té, kteří ří­ka­jí, že aspoň pod­zim­ní akce pro­běh­nou v ob­vyk­lém re­ži­mu. K těm patří i ge­ne­rál­ní ře­di­tel spo­leč­nos­ti Ve­letrhy Brno Jiří Kuliš, který pevně věří, že do října budou vy­tvo­ře­ny stan­dard­ní pod­mín­ky včet­ně ote­vře­ní hra­nic a zru­še­ní po­vin­nos­ti nosit rouš­ky. A že le­toš­ní MSV při­spě­je k re­star­tu ochro­me­né eko­no­mi­ky. Proto také podle plánu po­kra­ču­jí pří­pra­vy 62. roč­ní­ku Me­zi­ná­rod­ní­ho stro­jí­ren­ské­ho ve­letr­hu, který má bu­douc­nost prů­mys­lu před­sta­vit na br­něn­ském vý­sta­viš­ti od 5. do 9. října 2020.

O změně ter­mí­nu po­řa­da­te­lé ne­u­va­žu­jí. Spo­leč­ně s MSV se budou konat i spe­ci­a­li­zo­va­né tech­no­lo­gic­ké ve­letrhy IMT, Fond-Ex, Wel­ding, Plas­tex a Pro­fin­tech.

Ná­vštěv­ní­ky MSV tvoří zejmé­na od­bor­ná ve­řej­nost, při­čemž vět­ši­na z nich roz­ho­du­je nebo spo­lu­roz­ho­du­je o in­ves­ti­cích a ná­ku­pech ve fir­mách. V MSV jako plat­for­mu pro roz­voj ob­chod­ních vzta­hů na­příč prů­mys­lo­vý­mi obory a opě­tov­né na­star­to­vá­ní české eko­no­mi­ky po opat­ře­ních proti vi­ro­vé pan­de­mii věří i zá­stup­ce Svazu stro­jí­ren­ské tech­no­lo­gie Ol­dřich Pac­lík nebo pre­zi­dent Elek­tro­tech­nic­ké aso­ci­a­ce ČR Jiří Ho­lou­bek.
Sou­čas­né kom­pli­ko­va­né ob­do­bí nás v mnoha ohle­dech po­su­nu­lo ve vní­má­ní di­gi­tál­ní gra­mot­nos­ti.
Právě di­gi­ta­li­za­ce bude opět pa­t­řit k hlav­ním té­ma­tům le­toš­ní­ho MSV. Ve­letrh by tak měl fir­mám zpro­střed­ko­vat pří­le­ži­tos­ti, jak úspěš­ně zvlád­nout trans­for­ma­ci prů­mys­lu spo­je­nou s ná­stu­pem di­gi­tál­ních tech­no­lo­gií ve vý­ro­bě. Chyt­ré to­vár­ny bu­douc­nos­ti jsou za­lo­že­ny na ko­o­pe­ra­ci mezi za­měst­nan­ci a umě­lou in­te­li­gen­cí a také vzá­jem­nou me­zi­fi­rem­ní di­gi­tál­ní spo­lu­pra­cí. Ko­mu­ni­kač­ní toky mezi jed­not­li­vý­mi stro­ji, lo­gis­ti­kou i ob­cho­dem běží au­to­ma­tic­ky, při­čemž člo­věk tyto pro­ce­sy ko­ri­gu­je.
Ře­še­ní za­mě­ře­ná na bu­douc­nost prů­mys­lu budou na MSV k vi­dě­ní ve všech vý­stav­ních ha­lách. Již po­dru­hé se navíc před­sta­ví spe­ci­ál­ní ex­po­zi­ce Di­gi­tál­ní to­vár­na 2.0.

Po­řa­da­te­lé oče­ká­va­jí účast všech tra­dič­ních vy­sta­vo­va­te­lů. Zvý­še­ný zájem navíc pro­je­vi­ly firmy, které se měly pre­zen­to­vat na zru­še­ných obo­ro­vých ve­letr­zích v tu­zem­sku či za­hra­ni­čí. Opět se oče­ká­vá i vy­so­ký podíl za­hra­nič­ních účast­ní­ků. Po­tvr­ze­na je účast Ruské fe­de­ra­ce jako part­ner­ské země. Po­pr­vé je při­hlá­še­na ofi­ci­ál­ní účast Ja­pon­ska.

Uzá­věr­ka při­hlá­šek pro vy­sta­vo­va­te­le je mi­mo­řád­ně 30. dubna 2020. Do to­ho­to data lze ob­jed­nat vý­stav­ní plo­chu za zvý­hod­ně­ných pod­mí­nek.

Elek­tro­nic­ká při­hláš­ka k účas­ti.

Více in­for­ma­cí na­jde­te na www.msvbrno.cz.


Mohlo by vás zajímat: