Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Webinář Využití 3D technologií v průmyslu

Pondělí, 20 Duben 2020 10:40

Tags: 3D tisk | CAD/CAM | MCAE Systems | Průmysl | Tebis | Vzdělávání | Webináře

DSC08825-2017O se­mi­ná­ře spo­leč­nos­ti MCAE Sys­tems byl vždy velký zájem. V si­tu­a­ci, kdy je nutno do­dr­žo­vat řadu opat­ře­ní, se v MCAE roz­hod­li změ­nit se­mi­nář na on-line webi­nář. Buďte o krok na­před už nyní a pojď­te se dále vzdě­lá­vat. Ne­vá­hej­te a in­ves­tuj­te čas do svého roz­vo­je. Při­hlas­te se na úvod­ní webi­nář, na který MCAE na­vá­že řadou te­ma­tic­kých webi­ná­řů z ob­las­ti 3D tisku, 3D op­tic­ké­ho mě­ře­ní a CAD/CAM soft­wa­ru Tebis. Před­sta­ven bude cel­ko­vý pře­hled ino­va­tiv­ních tech­no­lo­gií, jako jsou např. do­stup­ná 3D tis­kár­na pro tisk z kovů v kan­ce­lář­ském pro­stře­dí nebo 3D tisk přes­ných, roz­měr­ných plas­to­vých dílů a pří­prav­ků z odol­ných cer­ti­fi­ko­va­ných ma­te­ri­á­lů.

Dále pak CAD/CAM soft­ware pro pří­pra­vu vý­ro­by, re­verz­ní in­že­nýr­ství a au­to­ma­ti­za­ci vý­ro­by, 3D op­tic­ký ske­ner pro nej­ná­roč­něj­ší apli­ka­ce, no­vin­ky GOM soft­wa­ru a au­to­ma­ti­za­ce 3D op­tic­ké­ho ske­no­vá­ní.

Webi­nář se koná ve stře­du 29. dubna 2020, v čase od 9:00 do 10:15 hodin a na programu je:

  • Za­há­je­ní webi­ná­ře
  • No­vin­ky v ob­las­ti 3D tech­no­lo­gií
  • Tebis CAD/CAM v pří­pra­vě vý­ro­by ob­rá­bě­ných dílů
  • 3D op­tic­ké ske­no­vá­ní a mě­ře­ní de­for­ma­cí
  • 3D vý­ro­ba pro­to­ty­pů z ter­mo­plas­tů a 3D tisk re­a­lis­tic­kých mo­de­lů na 3D tis­kár­ně J850
  • 3D tisk z kovů i ve vaší firmě – ochra­na dat při vý­vo­ji pro­duk­tů
  • Pro­stor pro otáz­ky a dis­ku­ze s od­bor­ní­ky

V pří­pa­dě zájmu se re­gis­truj­te ZDE.


Mohlo by vás zajímat: