Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Řada webinářů Altium 365

Pondělí, 20 Duben 2020 12:46

Tags: Academy Virtual | Altium | Vzdělávání | Webináře

Altium-AnywhereAnyone-2017Spo­leč­nost Al­ti­um na­bí­zí tří­díl­ný vir­tu­ál­ní se­ri­ál Al­ti­um Aca­de­my Vir­tu­al, který pro­bí­rá pro­blé­my, s nimiž se mohou spo­leč­nos­ti se­tkat při vzdá­le­né práci, a o tom, jak tyto pro­blémy účin­ně pře­ko­nat. Během těch­to 3 webi­ná­řů bude uká­zá­no, jak mohou týmy pra­cu­jí­cí na dálku efek­tiv­ně spo­lu­pra­co­vat při ře­še­ní kri­tic­kých pro­blé­mů. Jak spo­lu­pra­co­vat z více míst s ko­le­gy z jedné or­ga­ni­za­ce. Jak spo­lu­pra­co­vat se spo­leč­nost­mi nebo do­da­va­te­li tře­tích stran. A ko­neč­ně, jak spra­vo­vat fi­rem­ní data v clou­do­vé in­frastruk­tu­ře.

Tyto se­mi­ná­ře jsou krát­ké (30 minut) a ná­sle­du­je čas vy­hra­ze­ný pro otáz­ky a od­po­vě­di.

Webi­ná­ře jsou k dis­po­zi­ci v an­g­lič­ti­ně, fran­couz­šti­ně, ja­pon­šti­ně a něm­či­ně.

  • Sessi­on 1 – Al­ti­um 365 STD – Spo­lu­prá­ce s ostat­ní­mi za­měst­nan­ci spo­leč­nos­ti
    Datum: 23. dubna, 11:00–12:00 (CEST)
  • Session 2 – Al­ti­um 365 STD – Spo­lu­prá­ce s do­da­va­te­li
    Datum: 30. dubna, 11:00–12:00 (CEST)
  • Sessi­on 3 – Al­ti­um 365 PRO – Sprá­va dat v clou­du
    Datum: 7. květ­na, 11:00–12:00 (CEST)

Registrovat se můžete na TOMTO ODKAZU.

Po­dí­vej­te se na ka­len­dář udá­los­tí firmy Al­ti­um

Zjis­tě­te více o Al­ti­um De­signeru na pages.altium.com.

V pří­pa­dě ja­kých­ko­li dal­ších do­ta­zů kon­tak­tuj­te spo­leč­nost Al­ti­um.


Mohlo by vás zajímat: