Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

IFA 2020 s inovativním konceptem pro bezprecedentní časy

Pátek, 24 Duben 2020 12:47

Tags: 2020 | Berlín | COVID-19 | IFA | Spotřební elektronika | Veletrhy

IMG 20190904 110809754Podle vy­já­d­ře­ní or­ga­ni­zá­to­rů bude ob­lí­be­ný ve­letrh IFA Ber­lín po­kra­čo­vat i v roce 2020, ale s novým ino­va­tiv­ním kon­cep­tem, po roz­hod­nu­tí ber­lín­ské vlády za­ká­zat všech­ny akce s více než 5000 účast­ní­ky až do 24. října 2020. IFA Ber­lín, nej­vý­znam­něj­ší svě­to­vý ve­letrh spo­třeb­ní elek­tro­ni­ky a do­má­cích spo­tře­bi­čů, ob­vykle se ko­na­jí­cí na pře­lo­mu srpna a září (letos na­plá­no­va­ný na 4. až 9. září), tedy ne­bu­de moci po­kra­čo­vat jako ob­vykle. Or­ga­ni­zá­to­ři IFA, gfu a Messe Ber­lin, tento vývoj před­ví­da­li a již ně­ko­lik týdnů dis­ku­tu­jí o řadě al­ter­na­tiv­ních kon­cep­tů.

Plá­no­vá­ní znač­ně po­kro­či­lo v kon­cep­ci, která umož­ní na­pl­nit IFA své hlav­ní funk­ce ve svém od­vět­ví – glo­bál­ní pre­zen­ta­ci tech­no­lo­gic­kých ino­va­cí a dů­le­ži­té místo se­tká­ní pro znač­ky, vý­rob­ce, ma­lo­ob­chod­ní­ky a média. Messe Ber­lin a gfu před­sta­ví po­drob­nos­ti své ak­tu­a­li­zo­va­né kon­cep­ce IFA 2020 v blíz­ké bu­douc­nos­ti.

Hans-Jo­a­chim Kamp, před­se­da do­zor­čí rady gfu Con­su­mer and Home Electro­nics, vy­svět­lu­je: „Tento vývoj jsme oče­ká­va­li vzhle­dem k ne­u­stá­le se vy­ví­je­jí­cí pan­de­mii a oceňujeme, že nyní máme jasný re­gu­lač­ní rámec, který nám, na­še­mu part­ne­ro­vi Messe Ber­lin a našim vy­sta­vo­va­te­lům při­pra­ví po­drob­né plány pro IFA 2020 .“


Mohlo by vás zajímat: