Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Digital Infrastructure Student Idea Challenge 2020

Pátek, 24 Duben 2020 13:39

Tags: Benley | Challenge 2020 | Digital | Infrastructure | Nápady | Soutěž | Studenti

Digital Infra Ideas Challenge-2017Bent­ley In­sti­tu­te ne­dáv­no ozná­mi­l sou­těž stu­dent­ských ná­pa­dů s di­gi­tál­ní in­frastruk­tu­rou 2020. Sou­těž je po­kra­čo­vá­ním ne­o­hro­že­né mise Bent­ley In­sti­tu­tu, která pe­ču­je o bu­dou­cí pro­fe­si­o­ná­ly, po­má­há jim zů­stat ak­tiv­ní­mi, an­ga­žo­va­ný­mi a nad­še­ný­mi upro­střed ná­roč­ných časů za­ví­rá­ní škol a vlast­ní izo­la­ce. Mi­gra­ce, ur­ba­ni­za­ce a změny kli­ma­tu kla­dou stále větší dů­raz na ve světě vy­tvo­ře­né pro­stře­dí a prů­my­sl se musí trans­for­mo­vat a ino­vo­vat, aby po­sky­to­val odol­nou in­frastruk­tu­ru.

Bent­ley In­sti­tu­te hledá stu­den­ty z ce­lé­ho světa, aby při­šli s vi­zi­o­nář­ský­mi ná­pa­dy a vy­na­lé­za­vý­mi kon­cep­ty, které by mohly po­ten­ci­ál­ně trans­for­mo­vat in­frastruk­tu­ru a mít po­zi­tiv­ní dopad na svět. Sou­těž je ote­vře­na jed­not­li­vým stu­den­tům (nebo dvoj­člen­ným tý­mům) z ko­mu­nit­ních vy­so­kých škol, po­ly­tech­nic­kých a tech­nic­kých in­sti­tu­tů a uni­ver­zit. Pro účast si stu­den­ti musí vy­brat téma, které je re­le­vant­ní pro ja­kou­ko­li ob­last in­frastruk­tu­ry, a na­vrh­nout in­te­li­gent­ní, prů­lo­mo­vý kon­cept ře­še­ní. Stu­den­ti by měli před­lo­žit pre­zen­ta­ci a do­ku­ment PDF (s mi­ni­mál­ně 500 slovy) svých kon­cepč­ních ná­pa­dů, ni­ko­li po­drob­né tech­nic­ké ře­še­ní s pro­jek­tem. Měli by však po­psat, jakou by soft­wa­ro­vá tech­no­lo­gie mohla hrát roli v jimi na­vr­ho­va­ném kon­cep­tu. Což musí být také pod­po­ro­vá­no grafy, vzor­ci, videi a ob­ráz­ky.
Kromě zís­ká­ní uzná­ní od Bent­ley In­sti­tu­tu ob­dr­ží nej­lep­ší ví­těz­ný tým ho­to­vost ve výši 5000 USD. Ví­tě­zo­vé ka­te­go­rií Best Pre­sen­tati­on, Best Challen­ge a Best So­lu­ti­on také zís­ka­jí ho­to­vost­ní ceny po 2000 USD.
Bent­ley In­sti­tu­te vy­bí­zí všech­ny stu­den­ty, aby čas doma vy­u­ží­va­li kon­struk­tiv­ně a na­vr­ho­va­li ná­pa­dy pro lepší zí­t­řek.
Pro účast v sou­tě­ži se stu­den­ti musí za­re­gis­tro­vat do 15. květ­na 2020 a před­lo­žit své pro­jek­ty do 15. červ­na 2020.

Re­gis­tro­vat se můžete zde.

Chce­te-li se do­zvě­dět více o ode­vzdá­ní prací, kri­té­ri­ích po­su­zo­vá­ní a další in­for­ma­ce, klik­ně­te sem.


Mohlo by vás zajímat: