Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

U EPLANU vše on-line – webináře, školení i konzultace

Středa, 29 Duben 2020 13:44

Tags: ECAD | Eplan | Konzultace | on-line | Školení | Webináře

26493 Bernd-Schewior-2018Vět­ši­na lidí nyní pra­cu­je z do­mo­va. Spo­leč­nost EPLAN proto na­bí­zí množ­ství on-line slu­žeb, včet­ně webi­ná­řů, které uži­va­te­lům po­sky­tu­jí spe­ci­fic­ké a prak­tic­ké in­for­ma­ce. Další novou služ­bou, kte­rou EPLAN nyní na­bí­zí, je mož­nost vzdá­le­ných on-line kon­zul­ta­cí pro­střed­nic­tvím vi­deo­kon­fe­ren­cí, která jsou také roz­ší­ře­ná o uži­teč­ná on-line ško­le­ní. Prv­ních tří webi­ná­řů v tomto roce se v Če­chách zú­čast­ni­lo při­bliž­ně tři sta po­slu­cha­čů, což do­ka­zu­je, že po on-line in­for­ma­cích ohled­ně ře­še­ní a pro­duk­tů je velká po­ptáv­ka. Spo­leč­nost EPLAN re­a­gu­je na mě­ní­cí se pod­mín­ky trhu tím, že se snaží vět­ši­nu svých slu­žeb zpřístup­nit on-line, a to ve stej­ném roz­sa­hu i kva­li­tě.

Od ško­le­ní přes kon­zul­tač­ní služ­by až po worksho­py či in­di­vi­du­ál­ní ana­lý­zy. Za po­sled­ní měsíc EPLAN zre­a­li­zo­val řadu on-line ško­le­ní a worksho­pů a je po­tě­šu­jí­cí, že účast­ní­ci byli spo­ko­je­ni a zájem o tuto formu on-line slu­žeb po­stup­ně roste.

Živá vy­sí­lá­ní a zá­zna­my webi­ná­řů

Při­pra­vi­li jsme řadu webi­ná­řů, po­krý­va­jí­cí té­ma­ta jako au­to­ma­ti­za­ce pro­jek­to­vá­ní a kon­struk­ce roz­vá­dě­čů, in­te­gra­ce PLM, vy­u­ži­tí ná­stro­je EPLAN Elect­ric P8 a mno­hem více. EPLAN na­bí­zí tyto webi­ná­ře zcela zdar­ma, aby umož­nil uži­va­te­lům po­drob­ně se se­zná­mit s uve­de­ný­mi té­ma­ty a zís­kat o nich hlub­ší zna­los­ti. V pří­pa­dě, že jste ne­stih­li ně­kte­ré z ži­vých vy­sí­lá­ní, zá­zna­my z webi­ná­řů na­jde­te na www.​eplan.​cz/​webinare.

Kon­zul­ta­ce jsou také on-line

Osob­ní kon­zul­ta­ce jsou vždy stan­dar­dem, zvláš­tě u slu­žeb, jako jsou ško­le­ní a po­ra­den­ství. Nyní mají zá­kaz­ní­ci firmy EPLAN ne­spo­čet mož­nos­tí, jak vy­u­žít před­nos­ti slu­žeb kon­zul­tan­tů pro­střed­nic­tvím vi­deo­kon­fe­ren­ce. Vzdá­le­né on-line kon­zul­tač­ní služ­by lze vy­u­žít např. pro zís­ká­ní de­tail­něj­ší­ho po­hle­du na pro­ce­sy firmy. Právě nyní je ten pravý čas na pro­ak­tiv­ní pří­stup k im­ple­men­ta­ci dlou­ho od­klá­da­né op­ti­ma­li­za­ce. Vi­ce­pre­zi­dent firmy EPLAN pro Pro­fes­si­o­nal Ser­vi­ces Bernd Schewi­or vy­svět­lu­je: „Naším cílem je, abychom byli uži­va­te­lům kdy­ko­liv k dis­po­zi­ci. V této době na­bí­zí­me on-line schůz­ky a vzdá­le­ně po­sky­to­va­né služ­by, je­jichž pro­střed­nic­tvím od­po­ví­dá­me zá­kaz­ní­kům v re­ál­ném čase na je­jich otáz­ky. Tyto služ­by jsme do naší na­bíd­ky za­čle­ni­li od po­lo­vi­ny břez­na a sta­nou se ne­díl­nou sou­čás­tí na­še­ho pro­gra­mu ško­le­ní ECE – EPLAN Cer­ti­fied En­gi­neer.“

Roz­ší­ře­ní na­bíd­ky e-lear­nin­gu

Také v rámci pro­gra­mu ško­le­ní EPLAN Tra­i­ning Aca­de­my pra­cu­je firma EPLAN usi­lov­ně na roz­ší­ře­ní na­bíd­ky slu­žeb e-lear­nin­gu. Od po­lo­vi­ny břez­na na­bí­zí­me on-line ško­le­ní na různá té­ma­ta, a to ve stej­né kva­li­tě a roz­sa­hu. Od zá­klad­ní­ho ško­le­ní pro všech­ny naše pro­duk­ty, jako jsou EPLAN Elect­ric P8, EPLAN Pro Panel, EPLAN Fluid atd., až po ško­le­ní pro po­kro­či­lé vě­nu­jí­cí se tech­no­lo­gii maker a za­ří­ze­ní, tvor­bě dat ar­ti­klů a kme­no­vých dat pro­jek­tu nebo ná­vr­hu PLC, atd. – vše k dis­po­zi­ci on-line.

Více na­jde­te na skoleni.eplan.cz nebo napište na e-mail info@eplan.cz.


Mohlo by vás zajímat: